Gobackberget-Berttjärnhallen

Böljande barrskogslandskap med inslag av naturskogskaraktär, rikt på stora våtmarker och mindre sjöar.

Barrskog med inslag av förkolnade stammar från tidigare skogsbrand.

Brandspår. Foto Fredrik Wilde.

Goback-Berttjärnshallen är ett långsmalt skogsområde med inlag av söö, myr och tjärr. Skogsmarken har tydlig brandprägel. Skogen är till stora delar naturskogslik det finns hög förekomst av naturliga strukturer främst genom gamla tallar och grova spärrgreniga silverfuror, lågor, brandljud och nytillkomna döda träd skapar ett urskogsartat intryck. Vissa tallar uppnår en ålder av ca 250-300 år.

Närbild på lav som är svart närmast basen och grön längre ut mot topparna.

Broktagel. Foto Fredrik Wilde.

Djur och växter

Rödlistade arter som dvärgbägarlav, broktagel, lunglav och vedtrappmossa är spridda i området. Norsk näverlav är en rödlistad art som finns i området och som växer på sten och stammar i skogsområden med lång skoglig kontinuitet. Arten är känslig för uttorkning och klarar därför inte kalavverkning av dess livsmiljö. En annan art som även den kräver fuktiga miljöer med stabilt mikroklimat är den starkt hotade laven broktagel. Spår efter tjäder visar starka indikationer på att skogen innehåller en tjäderlek.            

Blågrå lav.

Skrovellav. Foto Fredrik Wilde.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar ,
  • utan länsstyrelsens samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar, i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor och terränghjuling (s.k. fyrhjuling) Föreskriften gäller inte snöskoter eller älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt (älg, hjort, björn och vildsvin) från området enligt terrängkörningsförordningen (1975:594 1§). Uttransporten ska ske så att skador på mark och vegetation undviks.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 1170 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län