Gillertjärn

– ett reservat med rik flora.

Skogstjärn.

Vy över Gillertjärn. Foto Therese Eriksson.

Området kring det lilla skogstjärnet Gillertjärn har sedan lång tid varit känt för sin rika förekomst av idegran. Läget vid norra kanten av idegranens utbredningsområde i Sverige gör lokalen principiellt intressant.

Reservatet bildades för att skydda ett större bestånd av idegran och även områdets i övrigt särpräglade och unika vegetation. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bakom trädtopparna skymtar blånande höjder.

Utsikt. Foto Therese Eriksson.

Växter

Området hyser förutom idegran även en rad ovanliga blomväxter, t.ex. trolldruva, skogsvicker, backvial, vippärt, sötvedel, dvärghäxört, skogsknipprot och storrams samt en synnerligen rik och skyddsvärd flora av lavar, mossor och svampar. En stor del av de senare är beroende av en relativt stabil skogsmiljö med beskuggning och hög fuktighet samt tillgång till organiskt material i olika stadier av nedbrytning.

När träd faller lämnas plats för nya plantor att växa upp. I bakgrunden ser man den mörkare barrskogen men i gläntan är flera unga lövträd på väg att etablera sig.

Glänta i skogen med gammal mossbeklädd låga. Foto Therese Eriksson.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • störa djurlivet t.ex. genom närgången fotografering,
 • medföra hund som ej är kopplad,
 • göra upp eld,
 • framföra motordrivet fordon,
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • ta idegranens frukter eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 • tälta,
 • anordna orienteringskontroller,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • på störande sätt använda radio och liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 45 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text