Gillbergaskogen

Svårtillgängligt reservat med lövdominerad skog på fukig mark.

Litet kärr invid skogsglänta. 

Naturreservatet Gillbergaskogen bildades för att bevara en fuktpräglad lövdominerad skog med gamla grovbarkiga träd, döende och döda träd samt död ved. Reservatet ska också skydda de krävande insekter och fåglar som finns i området.

Djur och växter

Naturreservatet Gillbergaskogen ligger i ett av Värmlands tidigare storområden för vitryggig hackspett. För närvarande finns inga häckande vitryggiga hackspettar i området men avsikten är att området ska skötas så att vitryggen och andra arter, som har samma krav på sin miljö, ska kunna komma tillbaka.

Skogen i reservatet har mycket lövträd. Men på mossen i norr växer det mest tallskog.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada levande eller döda träd, stående och liggande träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 27 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län