Gillbergasjön

Gillbergasjön utgör en viktig livsmiljö för en stor mångfald av arter. Framförallt gynnas ett rikt fågelliv av betade strandängar, vassar och sumpskogar.

Betade strandängar.

Betande kor vid Gillbergasjön. Foto: Lennart Landenmark

Reservatet bildades för att bevara en värdefull rast och häckningslokal för våtmarksfåglar samt att bevara områdets karaktär av gammalt kulturlandskap och där skydda känsliga växt- och djurarter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djurliv

Sumpskogar och vassar bidrar till mångfalden, men de betade strandängarna spelar en särskilt viktig roll. Variationen i strandängens struktur är viktig. På den kortbetade våtmarken kommer vadare som tofsvipa och storspov lätt åt insekter och maskar. Enkelbeckasinen behöver dock lite högre tuvor som skydd för boet. Strandängarna är betydelsefulla också för de många flyttfåglar som rastar här för att vila och äta under långa flyttsträckor. Särskilt känd är Gillbergasjön för de stora mängder sångsvanar som samlas här under vår- och höstflyttning. Under senare år har sjön under både vår och höst också hyst större mängder av grågås.

De öppna vattenytor som betet skapar mellan vass och strandäng - den blå bården - lockar många simfåglar. Sångsvanen betar undervattenväxter på halvmeterdjupt vatten, medan simänder som gräsand och kricka utnyttjar grundare områden.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
  • störa fågellivet t.ex. genom att från nära håll fotografera fågelbo eller klättra i boträd,
  • medföra hund (undantag beträffande tillåten jakt) eller annat sällskapsdiur som ej är kopplat,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • framföra motordrivet fordon,
  • anordna båttävling, orienteringstävling eller träning där för.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1986

Storlek: ca 200 hektar varav ca 100 hektar landyta

Markägare: Privat, Kyrka, Säffle kommun och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text