Gettjärnsklätten

Hyperitberg med vidsträckt utsikt, intressant flora och insektsfauna.

Bergssidan sluttar ner mot sjön Rottnen.

Bergssidan sluttar ner mot sjön Rottnen.

Reservatsområdets branta bergssida höjer sig ca 200 m över sjön Rottnens yta. Det horisontella avståndet mellan stranden och krönet är ca 500 m. Klätten dominerar landskapsbilden vida omkring. Utsikten frän krönet är milsvid över Rottnadalen.

Reservatet bildades för att bevara områdets särpräglade och unika vegetation. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Nedanför stupet på en ca 250 m bred "hylla" i terrängen är växtbetingelserna gynnsamma och vegetationen artrik och frodig. Lövträd av olika arter förekommer. I första hand är förekomsten av ädellövträden ask och lind betydande men även alm och lönn förekommer. Bland övriga arter märks ett tiotal ormbunksarter däribland gaffel- och svartbräken samt en rad ärtväxter såsom sötvedel, vippärt, backvial, vårärt och skogsvicker. Blodnäva, dvärghäxört, skogsknipprot, knärot och trolldruva hör till det lite ovanligare inslaget.

Den rika floran gynnar djurlivet. Framför allt har fjärilsfaunan väckt intresse med bl.a. pantermätare och rotstrecksjordfly. Även fågelfaunan är rik och omfattar korp och nötkråka samt hackspettar som gröngöling, spillkråka och mindre hackspett. Bland de mindre fåglarna bidrar bl.a. grönsångare, härmsångare, trädgårdssångare, svarthätta och rosenfink till konserten.

Anordningar

Informationsskylt och torrtoalett finns vid parkeringen. En markerad led på 1 km tar besökaren upp för branten till toppen av Gettjärnsklätten. Leden utgår från andra sidan landsvägen sett från parkeringen. Naturstigen nedanför rasbranten är mer lättillgänglig för besökaren. Den går i en 1,5 km slinga tur och retur från parkeringsplatsen. Rastplatser finns vid sjön Rottnen, bland hasselbuskarna på väg upp mot toppen och uppe på toppen finns rastplats med utsikt.-

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i naturreservatet, särskilt när det blåser.

Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp
är det för närvarande många granar som står och dör i naturreservatet. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.

Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Caution! Falling trees

Beware of standing dead trees in the area, especially when it is windy. Dangerous trees close to hiking trails and rest areas will be removed gradually.

Achtung! Fallenden Bäume

Hüten Sie sich vor stehende tote Bäume in der Umgebung, besonders wenn es windig ist. Gefährliche Bäume in der Nähe von Wanderwegen und Rastplätzen werden nach und nach entfernt.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på mark eller växtlighet t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar,
 • störa djurlivet genom närgången fotografering av fågelbo, lya eller liknande eller klättra i boträd,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser,
 • framföra motordrivet fordon (annat än på allmänna vägen som går genom reservatet),
 • parkera annat än på iordningställd parkeringsplats,
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon bandspelare eller liknande.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med länsstyrelsen och reservatsförvaltaren.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 26 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län