Gartosofta

Reservatet utgörs av det naturskogsklädda berget Gartosofta. Namnet kommer troligen från finskans "björnhuvud". I profil kan man ana ett björnhuvud.

 Böljande gröna höjder. I förgrunden spretiga grantoppar.

Skogbeklädd höjd vars siluett gett upphov till namnet Gartosofta (björnhuvud på finska). Foto Dan Mangsbo.

Ungefär 2 km åt nordost ligger ett annat berg med naturskogsreservat, nämligen Ivana. Mellan bergen har den forntida "Finnskoga issjön" haft ett utlopp vilket kan spåras i speciella ytformer i trakten. En av dessa former är den lilla slingrande ås som, omgiven av långsmala våtmarker, bildar reservatets östra gräns.

Reservatet Gartosofta bildades för att bevara och utveckla naturskogsstrukturer, biologisk mångfald samt bevara geologiskt intressanta ytformer. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Stor sten övervuxen av mossa och ormbunkar.

Stor sten. Foto Johanna Malmgren.

Djur och växter

Den rika växtligheten kommer av att berggrunden (hyperit) är gynnsam för växterna. Här växer nordliga och sydliga arter sida vid sida. Till de nordliga räknas tex torta, fjällbräcka och fjälldunört. Strutbräken, lundstjärnblomma och blåsippa hör till de sydliga arterna. Flera orkidéarter har hittats däribland grönyxne och korallrot.

Fjällvråk vistas i området och lavskrikan dyker upp då och då. Tjäder och järpe trivs i skogen men även lundsångare och mindre flugsnappare har noterats.

Anordningar

Vid parkeringen finns en informationstavla.

En kortare slinga om 800 m finns i reservatet. Från Gartosofta kan man via led nå naturreservatet Ivana ca 2 km bort.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada eller ta bort träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter – gäller även mossor, lavar och vedsvampar,
  • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
  • göra upp öppen eld.

Organiserat utnyttjande av området såsom undervisning, turism m.m. samt naturvetenskapliga undersökningar skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 68 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län