Gårdsviksfjället

En gammal knotig tallskog och milsvid utsikt ger fina naturupplevelser.

Mellan tallarnas stammar tittar en älg mot fotografen.

Älg i tallskog. Foto Jenny Sander.

Naturreservatet har bildats för att skydda gammal lövsumpskog, hällmarkstallskog samt frodig granskog. Betydande areal ingår där skötselåtgärder för att restaurera och nyskapa naturvärden i yngre lövskog har planerats.

Djur och växter

I området har flera hotade och ovanliga djur och växter hittats, t.ex. kandelabersvamp, dvärgbägarlav och jättesvampmal. Den sistnämnda har mycket långsam spridning och dess larver lever i döda lövträd, främst björk, som angripits av fnöskticka. Här finns även en rik förekomst av lövskogsberoende fåglar.

Vid naturvårdsgallringen togs granen ut och kvar finns en ljus björkskog.

Natrurvårdsgallrad skog. Foto Jenny Sander.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar, i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 158 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län