Fjornshöjden

Terrängen är skarpt kuperad och de kanjonliknande skärningarna bidrar till områdets vildmarkskaraktär.

Skogsslänt vid Fornshöjden.

Området har en värdefull blandning av naturskogsartade gamla lövbrännor, sumpskogar och våtmarker, samt ungskogar med kvarlämnade grova lövträd. Att det finns gamla naturskogsliknande bestånd, gamla grova lövträd och en rik förekomst av död ved innebär att området utgör en mycket gynnsam livsmiljö för många arter som minskar i det brukade skogslandskapet. En hel del skogsbränder har påverkat området och på flera platser ser man spår i form av brandstubbar, tallar med brandljud och kolrester i markskiktet.

Reservatet bildades för att bevara ett exempel på skogslandskapets mångfald av biotoper och arter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

I de äldre skogsbestånden finns ett artrikt bladlavsamhälle med riklig förekomst av västlig njurlav, lunglav och skrovellav.

Inom området har 13 sällsynta arter av vedlevande skalbaggar påträffats. Två av arterna har inte tidigare påträffats i Värmland. Flera i Sverige förekommande arter av hackspettar finns i området. Likaså finns åtminstone en spelplats för tjäder, samt en relativt god förekomst av järpe och orre. Andra arter, utöver hackspettar och skogshöns är slaguggla, pärluggla och sparvuggla.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • medföra hund som inte hålls kopplad,
 • framföra fordon i terrängen eller rida,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
 • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom torrträd eller torra grenar,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • göra upp eld,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området (turism, undervisning m.m.).

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: ca 380 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län