Fjärhanaskogen

Reservatet är beläget på en höjd av 450 till 520 meter över havet. Passa på att njuta av utsikten över de vidsträckta myrmarkerna i landskapet.

Sluttande skogsbeväxt myr.

Sluttande skogsbeväxt myr.

Reservatet bildades för att bevara och vårda ett område med gammal örtrik granskog, med hotade och sällsynta arter knutna till naturskogselement som gamla träd och död ved. Syftet är även att återskapa lövrik barrskog och därmed ge förutsättningar för att hotade och sällsynta arter, knutna till lövträd, ska kunna leva vidare.

Djur och växter

Området har stort botaniskt värde då det hyser hotade lavar och vedsvampar, vars krav på livsmiljö återfinns i gamla granskogar med inslag av gamla grova lövträd och gott om död ved. Reservatet har även ett stort zoologiskt värde genom gammelskogens livsmiljö för främst fågelfauna och vedlevande insekter. Har du tur kanske du får syn på brunbjörnens fotspår.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar,
  • inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: ca 24 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län