Falldalen

Här signalerar vågig sidenmossa, vedticka och gammelgranslav skyddsvärd skog.

Falldalen

Foto: Fredrik Wilde.

Skogen är en grandominerad äldre barrskog, med bitvis högt inslag av äldre lövträd. Området är kuperat, vilket ger en variation av naturmiljöer, med tallskog på bergåsarna, granskog nedanför och alsumpskog i svackorna. Delar av området har naturskogskaraktär, med stor andel död ved och äldre träd, bland annat asp. Inom reservatet finns fyra nyckelbiotoper och ett naturvärdesobjekt.

Reservatet bildades för att skydda områdets barrnaturskog och för att bevara den mångfald av arter som finns i området.

Djur och växter

Området hyser ett antal signalarter, vilkas förekomst signalerar skyddsvärd skog. Bl.a. finns långfliksmossa, vågig sidenmossa, vedticka och gammelgranslav, vilka är arter som bl.a. förekommer i granskogar, samt aspgelélav, bårdlav och rävticka, vilka är arter som ofta förknippas med äldre asp. I området finns den rödlistade tretåiga hackspetten, en art som behöver döda och döende träd för sitt födosök.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009, reviderat 2013

Storlek: 23 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text