Enberget

Småvuxna och krypande träd omgivna av stora öppna fläckar med ljung och kråkbär ger fjällkänsla på Enbergets topp. Har du tur kan du få se lavskrika.

Enberget är grönt och trädklätt och framför ligger myren gul med enstaka tallar.

Enberget reser sig högt ovanför omgivningarna.

Ryggsäck och långskaftad såg står ensamma i snöfallet.

Vinterbild.

Reservatet bildades för att bevara och gynna gammal barrskog samt fåglarna: tjäder, orre, järpe, tretåig hackspett, gråspett och spillkråka. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Reservatet hyser höga botaniska värden i form av sällsynta kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar. Även de zoologiska värdena är höga. Skogen med sina gamla träd och rika förekomst av liggande (lågor) och stående döda stammar (torrakor) utgör en mycket gynnsam livsmiljö för många fåglar och vedlevande insekter. På topplatån, ca 650 meter över havet, finns en höghöjdsgranskog av fjällskogskaraktär där lavskrikan ofta håller till.

Anordningar

Sista biten av vägen och parkeringen är i dåligt skick. Terrängen på vandringsleden är brant och stenig och bitvis mycket krävande.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 245 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län