Edeby

Njut av fågellivet i naturskogen på älvnäset.

Edeby naturreservat består av ett älvnäs med ett flertal gamla älvvallar och mellanliggande våtmarker som bildats efter att älven successivt dragit sig västerut. Delar av näset översvämmas årligen vid Klarälvens höga flöden och därför är marken näringsrik och bevuxen med lövträd.

Reservatet bildades för att bevara ett område med översvämningspåverkad lövskog invid Klarälven. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

2020 utökades reservatet med en värdekärna, där större delen av området domineras av lövträd. Tack vare den goda förekomsten av björk och asp bidrar området till högre diversitet inom reservatet som helhet.

Djur och växter

Naturvärdena i området är knutna till lövskogen, rik på grov döende och död ved, där mängder av kryptogamer, såsom mossor, svampar och lavar förekommer. Dessutom frodas insekterna och utgör skafferi för det rika fågellivet. Karakteristiska fågelarter är entita och mindre hackspett.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1987, utökat 2006 och 2020

Storlek: Ca 28 hektar

Markägare: Privata och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län