Digerberget

Vid Digerberget finns det tallar som är över 300 år gamla.

Hällmark och tallar vid kanten av Digerbergets brant.

Digerberget, utsikt från toppen. Foto: Fredrik Wilde.

Digerberget ligger på en brant utmed vattendraget Likan.

I reservatet finns både gran- och talldominerade områden. Här finns spår efter fyra bränder. Många av granarna är gamla och det finns gott om hänglavar. Inslaget av lövträd är bitvis högt, främst i branta partier och det finns många arter som är beroende av att det finns lövträd. De lövträd som finns i området är asp, björk, sälg och gråal.

Naturreservatet Digerberget bildades för att bevara och utveckla biologisk mångfald i ett område med värdefulla skogar. Genom en reservatsbildning vid Digerberget bevaras en gammal naturskog med viktiga strukturer som gamla grovbarkiga träd, döende och döda träd och lövträd. Strukturerna bidrar till en god livsmiljö för vedlevande skalbaggar vilka i sin tur gynnar områdets hackspettar Vid en inventering i området påträffades 31 olika arter av skalbaggar varav fyra är rödlistade. Området hyser även många andra arter som är hotade t.ex. lavarna broktagel och norsk näverlav.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 129,3 ha

Markägare: Staten, privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text