Bryngelsdalen

Bryngelsdalen är ett av Värmlands få återstående större barrskogsområden som uppkommit naturligt efter brand och där kvarvarande skog endast i begränsad omfattning påverkats av skogsbruk.

Visar naturreservatsskylt

Området är variationsrikt med sprickdalar och våtmarker av olika slag vilket ger en mosaik av livsmiljöer. Skogen är brandpräglad och har endast i begränsad omfattning påverkats av skogsbruk. Skogsbestånden är barrdominerade med ett högt inslag av lövträd, framför allt gammal grov asp. I delar av området finns även relativt rikligt med lågor. Här finns en mosaik av olika biotoper och en koncentration av växt- och djurarter med krav på lång kontinuitet av bl.a. gamla lövträd och död ved.

Reservatet bildades för att bevara ett brandpräglat naturskogslandskap, dvs. ett barrblandbestånd med stort inslag av asp och andra lövträdsarter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

De asprika bestånden hyser en rik fågelfauna där flera av Sveriges hackspettar har iakttagits, t.ex. tretåig hackspett och gråspett. Andra fåglar värda att nämna är sparvuggla, pärluggla, järpe, tjäder och orre. Områdets kvalitet understryks av förekomsten av lavskrika, en nordlig art med högt ställda krav på skogsmiljö.

Tretton hotade arter av lavar och vedsvampar har hittats, liksom flera arter som tyder på att skogen inte brukats under lång tid, såsom läderlappslav, aspgelélav, lunglav, grön sköldmossa, vedtrappmossa samt svamparna kandelabersvamp och stjärntagging.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar,
 • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved som liggande eller stående torrträd,
 • fånga eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur liksom att skada deras bo och lekplatser eller ta ägg,
 • samla ryggradslösa djur, t.ex. insekter, landsnäckor eller spindlar,
 • framföra motordrivet fordon i annat syfte än vad som anges i fastställd skötselplan,
 • rida,
 • tälta,
 • göra upp eld,
 • medföra hund som inte hålls kopplad,
 • anordna tävling (exempelvis orientering) eller liknande verksamhet som kan medföra risk för slitage på mark eller vegetation,
 • sätta upp tavla, skylt eller liknande anordning.

Utnyttjande av området för organiserad undervisning, naturturism eller undersökningsverksamhet får endast ske i samråd med naturvårdsförvaltaren.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 165 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län