Brattknölen

Brandpräglad gammelskog i norra Värmland.

Gammal stubbe med spår av brand och brutna träd.

Högstubbe med spår av brand samt nyligen brutna träd.

Brattknölen utgörs av ett sammanhängande skogsområde av naturskogskaraktär. Variationen i området med avseende på till exempel trädslagsblandning och fuktighetsförhållanden är stor. I framför allt de talldominerade, lite torrare partierna är spåren av tidigare skogsbränder frekventa och många brandstubbar är påfallande grova och/eller höga. Många har dessutom spår av flera bränder. Mängden död ved är på många håll extremt stor, särskilt i de grandominerade, fuktigare och källpåverkade delarna.

Djur och växter

Området hyser en stor mängd växt- och djurarter, varav många hotade, som är knutna till dessa typer av skogsmiljöer. I området har 20 rödlistade arter och 22 signalarter noterats. Variationen i området avspeglas i de arter som påträffats i området, bl.a. finns här brandgynnade arter som ved

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Undantag:
C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. Förbud mot att framföra motordrivet fordon gäller inte på befintlig bilväg.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 58 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text