Brånberget

De krumma björkarna och inslaget av dvärgbjörk ger, liksom fågellivet med arter som lavskrika, dalripa och bergfink, Brånberget en typisk norrländsk prägel.

Gamla tallar i kanten av myr.

Vy över myr på Brånberget. Foto: Jan Wirtberg.

I reservatet har det brunnit flera gånger och växtligheten består därför mest av gles tallskog. Brånbergets östra brant domineras däremot av gran. Här är klimatet svalare och betydligt fuktigare och vegetationen är artrik.

Reservatet bildades för att bevara en stor sammanhängande yta med en väsentligen opåverkad natur och livsmiljö för flora och fauna. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Många lavar och vedsvampar som hör hemma i orörda skogar finns här t.ex. trådbrosklav, lunglav, rynkskinn och ullticka. Däggdjur som älg, mård, hare och räv lämnar sina visitkort i form av spillning lite här och var. Även de stora rovdjuren lo, varg och björn rör sig i området, men det är få förunnat att få se dem.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom att t ex uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur (undantag för tillåten jakt),
  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp öppen eld,
  • tälta.

Organiserat utnyttjande av området, för t.ex. turism, undervisning eller naturvetenskapliga undersökningar, skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 316 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text