Blomsterhultsmossen

Högmossen kan bjuda på orrspel under våren och vilsamma vandringar under sommaren.

Knotiga tallar på myr.

Martallar. Foto: Anita Andersson.

I det fina våtmarksområdet finns exempel på mossens olika naturtyper med högmosse, randskog, laggkärr och myrholmar som är ovanliga för sydöstra Värmland. Flera naturtyper som är skyddsvärda enligt Natura 2000 ingår i området exempelvis högmossen med martallar, den skogsbevuxna myren och välutvecklade gamla randskogen av tall. Fattigkärr representeras här av laggkärret (ett av Värmlands största) invid randskogen. Här finns också naturskog på de flacka myrholmarna med blockig morän och upp till 150-åriga träd.

Området är ett tidigare domänreservat från 1937 som blev naturreservat 2000. Reservatet bildades för att bevara och vårda ett intressant våtmarksområde och den typiska vegetation och djurliv som är knuten till dess naturtyper. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

I området har också hittats stenåldersboplatser.

En vattenväxt hålls fram så att man kan se den.

Dybläddra. Foto Johanna Malmgren.

Djur och Växter

I laggkärret växer bland annat myggblomster Hammarbya paludosa och vitstarr Carex livida. I skogen finns en del död ved och arter knuta till de döda träden så som de rödlistade arterna vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum och vedsäckmossa Calypogeia suecica.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra upp eld,
 • anordna tävling,
 • tälta,
 • ställa upp gömsle eller liknande,
 • medföra hund som inte hålls kopplad, annat än vid tillåten jakt,
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
 • plocka växter, gäller såväl kärlväxter som mossor, lavar och vedsvampar,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd och torra grenar,
 • framföra fordon eller rida,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja området, för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2000

Storlek: 29,9 ha

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län