Bjursjöhöjden

Naturskog med många arter i ett spännande sprickdalsområde.

Skogsmark

Foto Gunnar Lagerkvist.

Reservatet består av äldre barrskog med bitvis högt inslag av lövträd. Naturvärdena utgörs av den naturskogsartade skogsmiljön där vissa delar under lång tid stått opåverkade av människan. Naturreservatet innehåller också ungskogar med spridda gamla aspar som lämnats vid avverkning.

Gamla brandmärkta stubbar vittnar om en brand under 1860-talet, som gav lövträden och andra brandgynnade arter bättre möjligheter att etablera sig. Under 2005 utfördes en kontrollerad naturvårdsbränning i en mindre del av reservatet till förmån för brandgynnade arter.

Reservatet bildades för att bevara en naturskog med dess flora och fauna med inslag av sällsynta och hotade arter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Detta variationsrika område har många äldre grova lövträd och barrträd. Tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier gynnar flera sällsynta arter. Allt från mossor och lavar, svampar och insekter till en mångfald av fåglar trivs här. Hotade arter som förekommer är t.ex. rosenticka, norsk näverlav, tretåig hackspett samt de skyddsvärda skalbaggarna raggbock och asppraktbagge.

Anordningar

Vid vändplan finns parkering med informationstavla. Här börjar vandringsleden som efter 1 km vandring leder dig in i södra delen av reservatet. I reservatet finns en markerad stig på ca 4km, som bitvis går genom branta partier och svårframkomlig terräng, lämplig för den vane vandraren.

Vid lägergården i Elovsbyn finns översiktskarta över vandringslederna i området inklusive naturreservaten Bjursjöhöjden, Segolstorpshöjden och Ulvfjället.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • med bandspelare störa fåglar genom uppspelning av deras läten,
  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 154 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text