Björnhultet

Urskogsartad granskog med träd som är nära 300 år gamla.

Hänglavsrik granskog.

Björnhultet. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet är bildat för att skydda en värdefull mosaik av gammelskog och myrar. Delar av områdets myrar är relativt opåverkade och ingår i myrskyddsplanen. Skogen domineras av äldre granskog där vissa delar är urskogsartade. Det finns gott om döda och gamla träd. Det äldsta skogsbeståndet har uppmätts till en snittålder på 270 år.

Liten hackspett med gul fläck på hjässan sitter på en trädstam.

Tretåig hackspett. Foto Dan Mangsbo.

Djur och växter

Med lite tur kan besökare få sällskap av de gammelskogskrävande fåglarna tretåig hackspett och lavskrika. Gamla och döda träd bidrar till mångfalden i skogen.

Närbild på lav.

Skuggblåslav. Foto Fredrik Wilde.

Omkullfallna stammar av gran.

Död ved. Foto Fredrik Wilde.

Fertil skrovellav.

Skrovellav. Foto Fredrik Wilde.

Kultur

Historiskt har området använts vid lågteknisk järnframställning. Björnhultet ingår därför i ett större område som är rikt på fornlämningar som kolningsgropar och järnframställningsplatser.

Anordningar

Parkering finns vid vändplan nära Rötsjön. Informationstavla finns vid parkeringen. Rastplats med vindskydd finns i norra delen av reservatet.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • utan länsstyrelsens samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar, i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 487 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län