Bergvattsdalen

Reservatet domineras av gammal granskog med rikligt med liggande torrträd, senvuxna träd och hänglavar.

Bergvattsdalen

Foto: Jenny Sander.

Den 100-åriga skogen sträcker sig över ett höjdområde som genomkorsas av tre djupa, nord-sydgående sprickdalar. På höjderna finns ett stort inslag av tall, medan inslaget i sluttningarna domineras av asp, björk och rönn. I sprickdalarnas lövsumpskogar växer björk och klibbal. De tre sprickdalarna har alla relativt omfattande västvända lodytor med intressanta mossor, lavar och ormbunkar.

Reservatet bildades för att bevara och vårda gammal och på sina ställen lövrik granskog med gott om död ved samt arter som är knutna till dessa livsmiljöer. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Kärlväxtfloran i dalbottnarna är fläckvis kalkgynnad med arter som blåsippa, dvärghäxört, gullpudra, springkorn och skogstry. Fågellivet hyser bland annat gråspett, tretåig hackspett och järpe.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • anordna tävling,
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande mer än ett dygn,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved såsom torrträd eller torra grenar,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • framföra fordon eller rida.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • i näringssyfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 25 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text