Båtstadknallen

Reservatet bildades för att bevara ett område med gammal, fuktpräglad naturgranskog med sällsynta arter knutna till gamla träd och död ved.

Gamla och nya lågor i gles skogsmiljö.

Död ved i form av lågor och torrakor (liggande och stående döda träd). Foto: Anita Andersson.

Skogen karakteriseras av senvuxna granar med rikliga toppbrott som orsakats av vintrarnas snömassor. Lövinslaget är stort och består av gamla, grova träd.

Reservatets högsta punkt ligger 681 meter över havet.

Djur och växter

Området har ett stort botaniskt värde, då det hyser hotade lavar såsom broktagel och skuggblåslav och vedsvampar såsom gränsticka och doftskinn. Här finns även ett stort zoologiskt värde i fågelfaunan och av vedlevande insekter.

Närbild av en grå bladlav med ca 2 cm breda, rundade lober. Ovansidan är rynkad med ett markerat nätverk av förgrenade åsar.

Norsk näverlav. Foto Anita Andersson.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved, såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 47 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län