Baksjön

Baksjön är länets mest lättillgängliga fågelsjö

Fågeltorn, utsikt från fågeltorn, handikappanpassad toalett och rastbord.

Bildkollage. Foto Henrik Henrixon.

Sjön sänktes i mitten av 1800-talet genom att en kanal grävdes och jättegröe planterades in längs kanterna för att hindra att kanalen rasade. Hela sjöområdet var uppodlat under en period. Trots att vatten pumpades bort blev markerna för sanka och odlingen upphörde till slut. Baksjön återfylldes delvis. Så mycket till sjö har det inte blivit men under vår och höst rastar många fåglar här.

Baksjön omges av barrskog i väster och lövskogspartier i öster medan jordbrukslandskapet med åkrar och betesmarker öppnar sig åt norr och söder. De öppna jordbruksmarkerna är ett väsentligt inslag i landskapsbilden och av mycket stor betydelse för området som fågellokal. Nötkreatur håller hagmarken öppen vilket ger en artrikare flora som i sin tur ger en artrikare insekts- och fågelfauna.

Reservatet bildades för att gynna fågellivet och öka möjligheterna för allmänheten att bedriva naturstudier.

Djur och växter

Till fågellivet bidrar bland annat häckande tofsvipa, enkelbeckasin, ängspiplärka, sångsvan och knipa. Fiskgjuse, lärkfalk, stenfalk, jorduggla och nattskärra har sett födosöka i reservatet. Markvegetationen runt Baksjön domineras av inplanterat jättegröe samt olika starr-, tåg- och sävarter. Men man kan även hitta lite ovanligare växter såsom grönskära, nickskära och dvärgmåra.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
 • buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 • störa fågellivet t.ex. genom att från nära håll fotografera fågelbo eller klättra i boträd,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • parkera fordon annat än på härför avsedd plats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 51 hektar varav 30 hektar land

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län