Ängtjärnshöjden

I reservatet finns grova granstammar som ligger huller om buller och träd som växer långsamt. Tillsammans med en fuktig luft är det en bra miljö för sällsynta lavar, mossor och svampar.

Skog

I naturreservatet finns en naturskog där barrträd är vanligast. På en del ställen finns lövträd som till exempel gamla, grova aspar. Området har länge lämnats ganska orört. Det gör att arter som inte överlever det moderna skogsbruket kan trivas här.

Reservatet bildades för att skogen ska få utvecklas fritt, markens vattenbalans inte får rubbas och att andra skyddade områden tillsammans med Ängtjärnshöjden är värdefulla för naturen i den här delen av Värmland.

Djur och växter

Här finns hänglavar som garnlav Alectoria sarmentosa, och violettgrå tagellav, Bryoria nadvornikiana. På liggande trädstammar kan du hitta skogstrappmossa, Anastrophyllum michauxii, vedtrappmossa, Anastrophyllum hellerianum, och långfliksmossa, Nowellia curviflora. Gamla aspar kan vara värdar för stor aspticka, Phellinus populicola och platt fjädermossa, Neckera complanata.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex insekter,
  • samla in mossor, lavar, vedsvampar eller vattenlevande växter,
  • bryta kvistar, fälla, skada eller ta bort levande eller döda träd och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 15,4 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text