Ängemyrarna

Ängemyrarna är ett av södra Värmlands största sammanhängande områden med gammal tallskog.

Tallar och lavar växer på berghällarna. Man ser ryggen av en person med röd ryggsäck som går på åsen och längre bort skymtar man fler personer.

Ås som går i kanten av myren. Foto Jenny Sander.

Flera av tallarna är över 250 år gamla och har spår från flera skogsbränder, en företeelse som har varit viktig för områdets prägel. Ursprunget till namnet Ängemyrarna är oklart. Kanske kan det förklaras med att myrslåtter kan ha bedrivits på de våtmarker som finns i områdets centrala del. Mosaiken av gles, grovstammig tallskog och blöta myrmarker ger besökaren ett intryck av vildmark.

Reservatet bildades för att bevara en tallnaturskog som har påverkats av skogsbrand. Området ska tillsammans med omkringliggande skog långsiktigt bevara naturliga växt- och djursamhällen. Syftet med naturreservatet är även att friluftsliv och naturupplevelse ska gynnas men utan att påverka de skyddsvärda arterna negativt.

Djur och växter

Flera ovanliga och hotade arter finns i området. Raggbock och reliktbock är två exempel på sällsynta och därför rödlistade skalbaggar som påträffats vid Ängemyrarna. Dessutom finns flera ovanliga mossor, lavar och svampar. Chanserna att stöta upp en tjäder eller höra en järpe är goda.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd och buskar
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra motordrivet fordon, exempelvis skogsmaskin, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling). Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området. Uttransporten ska ske så att skador på mark och vegetation undviks elda annat än på anvisad plats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 56 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text