Abborrtjärnsberg

Abborrtjärnsberg är en välbevarad finngård. Markerna har brukats under drygt tvåhundra år i första hand genom kreatursbete men även slåtter. Detta har gett en skötselgynnad flora med bland annat fältgentiana.

Byggnader. Foto Eva Nohlgren.

Skogsfinnarnas speciella uppodling i avlägsna skogstrakter med svedjebränning, skogsbete och myrslåtter skapade öppna marker i tidigare skogsklädda utmarker. Uppgifter om boende på Abborrtjärnsberg finns från början av 1800-talet.

Två gårdar uppfördes – Södra och Norra Abborrtjärnsberg men bara Norra Abborrtjärnsberg finns kvar idag. Markerna hävdades genom slåtter fram till mitten av 1940-talet. Markerna hävdas genom slåtter och har under senare tid även restaurerats. Byggnaderna ägs av Finnkulturföreningen Solör.

Reservatet bildades för att bevara och vårda ett gammalt finntorp i ett ålderdomligt odlingslandskap med tillhörande byggnadsbestånd och en skötselgynnad flora. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. EU:s Life-Nature fond har delfinansierat restaurering av detta Natura 2000-område.

Trädbeklädda betesmarker i kuperad terräng.

Utsikt. Foto Eva Nohlgren.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • tälta,
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 15 hektar

Markägare: Privat

Skyddsform: Naturreservat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län