Sånebyklätten

Sånebyklätten skapades då inlandsisen smälte undan och är den sydligaste av en serie grusavlagringar som avsattes av den isälv som följde Rottnaälvens dalgång.

Trädbevuxen ås med branta kanter samt man som promenerar på toppen av åsen.

Sånebyklättens branta sida. Foto: Johanna Malmgren.

Reservatet är i norra delen svagt sluttande med en skarpt markerad ”getrygg” som tilltar mot söder. I söder avslutas kullen med branta sluttningar från högsta punkten. Utmed åsens södra del framträder vackra strandlinjer efter innanhavet med tydliga terrasser. På toppområdet dominerar tall och björk medan gran med inslag av asp är mest dominant i de nedre delarna av reservatet.

Reservatet bildades för att bevara Sånebyklätten som geologisk bildning och för att låta området utvecklas mot naturskog/urskog.

Anordningar

Information finns vid parkeringen. Markerad led visar vägen till och genom reservatet ca 400 + 300 meter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • ställa upp hus eller släpvagn.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1989

Storlek: drygt 9 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län