Nordsjöskogen

Nordsjöskogen har en rik flora av mossor och lavar med förekomst av flera sällsynta och hotade arter.

Trädstam med lunglav. 

Trädstam med lunglav

Reservatet, som ligger i en sluttning ner mot Nordsjöns nordöstra del, är en gransumpskog med betydande inslag av björk och enstaka sälgar, gråalar och klibbalar. I de centrala delarna finns gott om döende och döda träd samt grova granlågor (liggande torrträd). Markvegetationen i området domineras av olika ris, men fläckvis förekommer örter som tibast, kransrams, spindelblomster och spädstarr. Skogsavverkningar i modern tid har förekommit i mycket begränsad omfattning, men spår efter plockhuggning finns.

Reservatet bildades för att bevara en gransumpskog med ovanligt rik kryptogamflora, däribland ett flertal sällsynta och hotade svamp-, moss- och lavarter. Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Bland flera lavar kan nämnas kortskaftad ärgspik, liten spiklav, brunpudrad nållav, norsk näverlav, violettgrå tagellav och dvärgbägarlav. Vedsvamparna representeras bland annat av doftskinn, stjärntagging, kötticka, gräddticka och ullticka.

Djurlivet omfattar ett flertal arter som är beroende av gammal, naturskogsartad barrskog. Tjäder och järpe skräms ofta upp under promenad i reservatet. Duvhök har häckat i området och den rika tillgången på döda och döende träd gynnar spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett. Av större djur finns älg och troligtvis uppehåller sig även björn i trakten, då både spår och spillning hittats under besök.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort träd eller buskar,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • göra upp eld,
 • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
 • anordna tävlingar,
 • rida.

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 30 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län