Hjällstadskogen

Rik tillgång på död ved och gamla träd, liggande förmultnade stammar samt vindfällen av gran skapar den gamla barrskogens naturvärden.

Visar naturreservatsskylt

Områdets kvaliteter uppmärksammades redan 2003 av Fältbiologerna som sedan även köpte marken. Reservatet bildades för att bevara den naturskogsartade, gamla barrskogen.

Djur och växter

I kombination med fuktiga sumpskogspartier ger den döda veden förutsättningar för en krävande kryptogamflora med lavar, mossor och svampar såsom violettgrå tagellav, doftskinn och vedtrappmossa. Den döda veden utnyttjas bl.a. av tretåig hackspett för att söka efter insekter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar samt död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 11 hektar

Markägare: Svenska Naturskyddsföreningen

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län