Gultberget

Frodig flora, en mångfald av fjärilar och hundratals svamparter erbjuder ett besök i Gultbergets naturreservat.

Lövträdsmiljö och blånande höjder i bakgrunden.

Utsikt från Gultberget

Miljön på Gultberget, som är ett kalkrikt hyperitberg, varierar från fuktig alskog i sydost till torrängsmiljö på bergets höjdparti. I området springer grundvatten fram i ett flertal källor och bevattnar stora ytor.

Reservatet bildades för att bevara ett lövskogsområde med rik flora och fauna och ovanliga och nationellt hotade växt- och djurarter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Växtligheten i reservatet karaktäriseras av lummiga lövskogar, framförallt vildvuxna och relativt grovstammiga gråalbestånd. I undervegetationen finns buskarna olvon, fläder, vinbär och skogstry och höga örter som rödblära, springkorn, & kransrams. I de torrare partierna högre upp på berget ståtar blåklocka, kungsljus och sötvedel.

Fågelfaunan men speciellt fjärilsfaunan och svampfloran är rik och gynnas av den speciella miljön. Två exempel är gulryggig fältmätare vars larv lever på springkorn och alflugsvamp som bildar mykorrhiza med al och vill ha kalkrika marker.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon eller terrängfordon,
  • tälta,
  • göra upp öppen eld,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet t. ex. genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur,
  • på ett störande sätt använda radio, grammofon eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1999

Storlek: 60 hektar

Markägare: Privat, Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text