Enberget

Småvuxna och krypande träd omgivna av stora öppna fläckar med ljung och kråkbär ger fjällkänsla på Enbergets topp. Har du tur kan du få se lavskrika.

Småväxta träd och rödfärgat ris på toppen av Enberget.

Fjällkänsla på Enbergets topp

Reservatet bildades för att bevara och gynna gammal barrskog samt fåglarna: tjäder, orre, järpe, tretåig hackspett, gråspett och spillkråka. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Reservatet hyser höga botaniska värden i form av sällsynta kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar. Även de zoologiska värdena är höga. Skogen med sina gamla träd och rika förekomst av liggande (lågor) och stående döda stammar (torrakor) utgör en mycket gynnsam livsmiljö för många fåglar och vedlevande insekter. På topplatån, ca 650 meter över havet, finns en höghöjdsgranskog av fjällskogskaraktär där lavskrikan ofta håller till.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka kärlväxter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 245 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län