Danshallmyren

I detta vidsträckta och variationsrika våtmarksområde kan du sommartid njuta av stillhet och vildmarkskänsla.

Vinterbild av myr.

Vy över Danshallmyren vårvintern 2010. Foto: Ida Kjörk.

Reservatet Danshallmyren bildades för att bevara ett myrkomplex och dess naturskogar och myrmarker. På så sätt skyddas även den speciella biologiska mångfalden i dessa naturtyper samt områdets vildmarkskaraktär. Markerna bär spår både av tidigare bosättningar (Kojkilan) och av skogsbränder. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Tillsammans med ett angränsande norskt naturskyddat område, Saerkilamp, omfattar de båda ett svensk-norskt "vildmarksområde" på 1000 ha.

Djur och växter

Myrkomplexet är säreget och här finns mängder av myrmarker och naturskogsholmar. I området finns hänglavar, vedsvampar, tjäder, lavskrika och slaguggla - alla är arter som är beroende av större naturskogsområden för sin överlevnad.

Anordningar

Informationstavla finns vid Kojkilantjärnen som ligger centralt i reservatet. Ta med egen ved för att utnyttja eldstaden vid Kojkilantjärnen.

För mer information om skoterled kontakta Lekvattnets skoterklubb.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd,
 • fånga eller skada insekter och andra djur, deras bon och lekplatser eller samla ägg,
 • framföra motordrivet fordon utanför speciellt avsett ledsystem, annat än för uttransport av skjuten älg,
 • rida eller cykla utanför befintlig bilväg,
 • medföra husdjur som inte hålls kopplat, annat än jakthund under tillåten jakt,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det inte tillåtet att:

 • i organiserad form utnyttja området för turism, sportevenemang, undervisning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Skoterled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 543 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland

Rubrik

Text