Kanal för visselblåsning och rapporter om missförhållanden

Länsstyrelsen har en extern kanal för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden, ett krav i visselblåsarlagen. Här kan du rapportera missförhållanden inom de områden Länsstyrelsen har ett utpekat ansvar för.

Enligt visselblåsarlagen ska myndigheter ta emot och hantera rapporter om missförhållanden inom utpekade ansvarsområden. För Länsstyrelsen gäller detta områdena

 • produktsäkerhet/produktöverensstämmelse
 • miljöskydd
 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vem kan rapportera/göra anmälningar?

Möjligheten att rapportera missförhållanden gäller dig som

 • är arbetstagare (även om du är tillfälligt anställd, volontär och praktikant)
 • är konsult eller uppdragstagare
 • är arbetssökande hos en verksamhetsutövare
 • tidigare tillhört nämnda kategorier eller tillhör vissa andra grupper som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått uppgifter om missförhållanden hos en verksamhetsutövare.

Med verksamhetsutövare avses i privat verksamhet en fysisk eller juridisk person och i allmän verksamhet en statlig förvaltningsmyndighet, domstol eller kommun.

Råd och stöd

Om du överväger att rapportera om ett missförhållande kan du få rådgivning och stöd genom att kontakta Länsstyrelsen.

Så här rapporterar du

Du kan göra din rapport skriftligt, muntligt eller vid ett fysiskt möte.

Att skicka e-post till Länsstyrelsen innebär alltid en risk att brevet läses av någon annan innan det når oss. E-postloggar är en allmän handling och kan komma att lämnas ut.

Rapportering i Uppsala län kan göras på följande sätt

 • Via e-post visselblasning.uppsala@lansstyrelsen.se (du är inte anonym om ditt namn står i e-postadressen eller i meddelandet i övrigt)
 • Som fysiskt brev på posten. Märk kuvertet "visselblåsning" och skicka brevet till:
  Chefsjuristen
  Länsstyrelsen i Uppsala län
  751 86 Uppsala
 • Du kan också lämna ett fysiskt brev i Länsstyrelsens publika brevlåda på Bäverns gränd 17. Märk kuvertet "visselblåsning" och skriv på kuvertet att det ska till chefsjuristen.
 • Du kan även ringa länsstyrelsens växel på 010-22 33 000 och be att få tala med chefsjuristen. Du kan då lämna rapporten muntligt eller begära ett fysiskt möte.

Den som vill rapportera helt anonymt ska lämna ett fysiskt brev märkt ”visselblåsning” ställt till chefsjurist i Länsstyrelsens publika brevlåda. Ett sådant brev får endast öppnas av chefsjuristen. Om chefsjuristen inte är i tjänst hanteras brevet eller den muntliga rapporten av den som är tillförordnad enhetschef för Rättsenheten.

Om du vill agera visselblåsare inom penningtvätt ska du vända dig till Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen har också en intern rapporteringskanal för visselblåsning, som ska underlätta för medarbetare att rapportera missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Du kan vara anonym

Om du som visselblåsare vill vara säker på att behålla skyddet för din identitet ska du skicka ett anonymt fysiskt brev. Om du lämnar en rapport anonymt kan du inte få återkoppling.

Vad kan du inte rapportera?

Funktionen är inte tänkt att ta emot rapporter om missnöjesyttringar eller klagomål. Du som rapporterar ska ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

Du får inte skicka in uppgifter som är säkerhetsskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen, inte heller information som rör nationell säkerhet.

Du har inte rätt att lämna in fysiska eller digitala handlingar som omfattas av sekretess.

Vad händer om du rapporterat till fel myndighet?

Om Länsstyrelsen inte är rätt myndighet för rapporten, överlämnar vi den till rätt myndighet. Vi informerar dig om detta, om du inte valt att vara anonym.

Vad händer efter att du gjort en rapport?

Du som gör en rapport får inom sju dagar en bekräftelse på att den är mottagen. Du ska få återkoppling på rapporten inom tre månader, om det inte finns särskilda skäl för annat. Du som lämnar en rapport kommer också få information om det slutliga resultatet av uppföljningen av rapporten.

Om du lämnar en rapport anonymt kan du inte få återkoppling.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Vi diarieför rapporten i vårt ärendehanteringssystem. En rapport är en allmän handling, men omfattas som huvudregel av sekretess. Sekretessen kan dock bli föremål för prövning om en rapport begärs ut i enlighet med offentlighetsprincipen och kan bli offentlig om det bedöms att rapportören inte omfattas av lagens skydd.

Länsstyrelsens ansvarsområden

Rapporter som du lämnar till Länsstyrelsen ska gälla missförhållanden inom följande områden:

 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och ansvar för tillsynsvägledning.
 • Miljöskydd som omfattas av Länsstyrelsens tillsynsansvar och ansvar för tillsynsvägledning.
 • Finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och som omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar.

Produktsäkerhetsområdet

Inom produktsäkerhetsområdet har Länsstyrelsen tillsyn- eller tillsynsvägledningsansvar över delar av genomförande av följande rättsakter i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten:
Allmänna säkerhetskrav och krav på överensstämmelse för produkter som släpps ut på unionsmarknaden, som definieras i och regleras av följande unionslagstiftning:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv om allmän produktsäkerhet.
 • Unionens harmoniseringslagstiftning avseende industriprodukter, inklusive märkningskrav, med undantag av livsmedel, foder, humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, levande växter och djur, produkter av mänskligt ursprung samt produkter av växter och djur med direkt koppling till deras framtida fortplantning, enligt förteckningen i bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Miljöskyddsområdet

Inom miljöskyddsområdet har Länsstyrelsen tillsyn- eller tillsynsvägledningsansvar över alla frågor som omfattas av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Det ansvaret innefattar samtliga rättsakter som anges under rubriken miljöskydd i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

Penningtvätt eller finansiering av terrorism

Länsstyrelsens tillsyn syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De tre länsstyrelserna ansvarar för tillsynen över att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs i fråga om juridiska och fysiska personer som bedriver

 • yrkesmässig handel med varor (vid kontanthantering som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer)
 • verksamhet enligt pantbankslagen
 • yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster (dock ej verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag)
 • yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare)
 • yrkesmässig verksamhet som oberoende jurist i vissa fall (till exempel finansiella transaktioner)
 • yrkesmässig verksamhet vid vissa utpekade tjänster till exempel bolagsbildare, postboxar, kontorshotell, trust
 • yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk (för transaktioner som motsvarar 10 000 euro eller mer).

Syftet med lagen är att skapa förutsättningar för rapportering om överträdelser av EU-rätten.
Den externa rapporteringskanalen kan användas för att rapportera missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som

 1. strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten,
 2. strider mot lag eller andra föreskrifter som avses i kapitel 8 i regeringsformen och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv
 3. motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv.

Dina rättigheter som visselblåsare

Du har skydd enligt visselblåsarlagen om du vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra dig att rapportera. Verksamhetsutövare får heller inte vidta repressalier mot en rapporterande person på grund av rapportering. Men ifall du genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör dig skyldig till ett brott har du inte skydd mot repressalier. En verksamhetsutövare som bryter mot något av förbuden ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som överträdelsen innebär.

Du får inte göras ansvarig för att ha brutit mot tystnadsplikten, förutsatt att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Ansvarsfriheten medför dock inte rätt att lämna ut handlingar.

Den externa rapporteringskanalen till Länsstyrelsen är ett komplement till meddelarfriheten och påverkar inte skyddet andra lagar för dig som rapporterar: meddelarfriheten, anskaffarfriheten, efterforskningsförbudet eller repressalieförbudet.

Om du är offentliganställd har du en grundlagsskyddad meddelandefrihet. Meddelarfriheten innebär att anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljd, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Med meddelarfriheten följer ett efterforskningsförbud som bland annat innebär att det är förbjudet för myndigheten att efterforska källan till en sådan publicering.

Meddelandefriheten regleras i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna innehåller även ett skydd för den som vill anskaffa uppgifter i syfte att meddela eller offentliggöra dem i en tryckt skrift, program eller teknisk upptagning, anskaffarfriheten.

I grundlagen finns även ett repressalieförbud, som innebär att en myndighet eller ett annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att denne till massmedia har använt sin meddelarfrihet.

För privatanställda i företag som sysslar med vård, skola och omsorgsverksamhet gäller en särskild meddelarskyddslag. Övriga privatanställda omfattas inte av någon meddelarfrihet. Privatanställda har en skyldighet att vara lojala mot sina arbetsgivare i tjänsten. En rapportering om missförhållanden som inte åtgärdats efter intern rapportering kan i vissa fall rapporteras externt utan att detta agerande anses vara illojalt.

Se vidare i kapitel 1, paragraf 7 och kapitel 3, paragraferna 5-6 i Tryckfrihetsförordningen och kapitel 1, paragraf 10 och kapitel 2, paragraferna 5-6 i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Kontakt

Visselblåsning

Chefsjuristen

Telefon 010-22 33 000 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss