Hammerstaån - vattenkvalitet och närsalttransporter i ån 1987-1990

Hammerstaån ligger i Nynäshamns kommun. Ån börjar vid Vädersjön, rinner genom sjön Muskan och mynnar till slut i Sittuviken, som är en vik av Östersjön. Inom Hammerstaåns avrinningsområde finns många värdefulla naturområden. Hela dalgången nedströms Muskan är av riksintresse för naturvård. Delen närmast mynningen är numera dessutom avsatt som naturreservat. Ån nedströms Muskan upp till Vretafors utgör vidare en viktig reproduktionslokal för havsöring. Hammerstaöringen är en unik stam som är mycket skyddsvärd. Muskan är Nynäshamns största sjö och mycket viktig ur rekreationssynpunkt. Muskan utgör dessutom ytvattentäkt för Ösmo och indirekt för Nynäshamn genom den överledning som sker från Muskan till Älvviken. Sjön fungerar även som recipient för Ösmo avloppsreningsverk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992__2&context=39