Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arkiv

I Länsstyrelsen Stockholms arkiv förvaras handlingar från olika årtal, i huvudsak 2011 och framåt.

Länsstyrelsens arkiv innehåller bland annat handlingar om stiftelser, kulturmiljö, lantbruk och landsbygd, medborgarskap, byggnadsminnen, naturvård och miljöskydd.

Handlingar som finns hos Länsstyrelsen i Stockholms län bevaras viss tid hos oss och överlämnas sedan till Stockholms Stadsarkiv.

Stadsarkivet, Stockholms stad Länk till annan webbplats.

Vattenarkivet

I Vattenarkivet finns många handlingar samt kartor och ritningar av intresse för alla som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller främst material som handlar om markavvattning, till exempel dikningar, invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark. I vattenarkivet finns material från 1840-talet fram till nutid.

Vattenarkivet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas stiftelsesök

Stiftelsesök omfattar alla aktiva stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, förutom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser.

I Länsstyrelsernas stiftelsesök kan du söka efter

 • stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att hitta stiftelser som du kan söka stipendier eller bidrag från
 • vilka personer som sitter i styrelsen, är revisorer, med mera
 • stiftelser utifrån flera olika sökkriterier beroende på vad du är intresserad av.

Stiftelsesöket Länk till annan webbplats.

Diarium och allmänna handlingar

På sidan Diarium och allmänna handlingar finns information om hur du söker på ett ärende i vårt diarium och vad som gäller för allmänna handlingar. Här kan du även beställa kopia av handling.

Diarium och allmänna handlingar

Förteckning över arkiv och typ av handlingar som har överlämnats till annan
myndighet eller arkivmyndighet. Förteckningen är sorterad efter leveransdatum.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991–2012

Delleverans av handlingar från perioden 1991–2006 (se diarienummer 116-12278-2015 och 116-15502-2015). Diabas, digitala diariet, alla serier.
Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2007–2012

Återstående delen av arkivbeståndet (se diarienummer 116-23104-2017). Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Läkarjournaler från mottagningar i Stockholms län som upphört (under 1974–1985) med sin praktik

Handlingarna arkiverades hos Länsstyrelsen i Stockholms län genom Länsläkarorganisationen. Under den tid handlingarna fanns hos Länsstyrelsen, så gallrades större delen av materialet.
Överlämnat till Landstingsarkivet i Stockholms län.

Akter rörande ekonomiska föreningar som var verksamma vid
utgången av år 1992

Föreningsregistret överfördes till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sundsvall den 1 januari 1993. I samband med detta överfördes alla akter för verksamma (existerande) föreningar till PRV. Övriga föreningsakter finns arkiverade hos Länsstyrelsen i Stockholms län.
Överlämnat till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sundsvall.

Handelsregister

Akter rörande handelsbolag och enskilda firmor som var verksamma vid utgången av år 1992. Ärenden och arkivet överfördes till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sundsvall den 1 januari 1993.
Överlämnat till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sundsvall.

Luftskyddsbyrån hos Överståthållarämbetet

Handlingarna består av planering av luftskyddet (larmanläggningar med mera) av Stockholm. En stor del av materialet är från beredskapsåren (1939–45).
Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Överståthållarämbetet (ÖÄ)

Större delen av ÖÄ har levererats. Med undantag för

 1. vissa register som består av handlingar från både Länsstyrelsen och ÖÄ,
  det vill säga fordonsregistret, handelsregistrets liggare (registerböcker),
  körkortsregistret samt manuella sökregister till ekonomiska föreningar
 2. akter över stiftelser samt registerkort (sökregister)
 3. vissa personalhandlingar över anställda inom ÖÄ.

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Landskontoret och Landskansliet

Dessa avdelningar utgjorde Länsstyrelsen före 1968 års sammanslagning med ÖÄ. Här har i princip allt material levererats till och med slutet av 1950-talet. Några undantag finns:

 1. Handelsregistret, fordonsregistret, körkortsregistret, kortregister till
  ekonomiska föreningar samt akter över äldre ekonomiska föreningar.
 2. Äldre akter över stiftelser.
 3. Prövningsnämnden.
 4. Vissa äldre personalhandlingar.
 5. Länsarkitektens arkiv.

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Överståthållarämbetet, Allmänna enheten (32) Handelsregistret, 1888–1992 för Stockholm och länet

Ingår: enskilda firmor och handelsbolag. Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Allmänna sektionen (12), 1968–1971

Ingår:

 • diarier, koncept, diarieförda handlingar
 • anmälningar till handelsregistret
 • ändringar till handelsregistret
 • namnregister till passärende
 • kungliga brev
 • föreningsakter.

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Allmänna enheten (32)

Ingår:

 • diarier, koncept och diarieförda handlingar 1971–1992
 • register över ekonomiska föreningar, aktiva fram till 1992
 • register över ekonomiska föreningar, upplösta fram till 1992
 • register över fastighetsmäklare, 1984–1995
 • medborgarskapsärenden, 1981–1992
 • vigselprotokoll.

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsrätten, 1971–1979

Ingår: diarier med register, koncept, minnesböcker, uppropslistor,
delgivningsförteckningar, nämndemänliggare och diarieförda handlingar.
Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Överexekutorssektionen (11), 1968–1971

Ingår: diarier, koncept, auktionsprotokoll, köpebrev, liggare över deponerade
värde- och säkerhetshandlingar, dagböcker rörande gäldbetalning genom
nedsättning i allmänt förvar och diarieförda handlingar.
Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Överexekutorsenheten (35), 1971–1981

Ingår: diarier med register, koncept, auktionsprotokoll, köpebrev,
liggare över deponerade värdehandlingar och diarieförda handlingar.
Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Datasektionen (44), Dataenheten (54), 1966–1986

Ingår: diarier med register och diarieförda handlingar
Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Taxeringsenheten (21), 1971–1986

Ingår: diarier, koncept, protokoll vid allmän-, särskild-, inkomst- och
förmögenhetstaxering, skattechefens meddelande, diarieförda handlingar,
beslutsförteckning angående gåvor, fastighetsdeklarationer från 1981.
Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Prövningsnämndsavdelningen (71) 1968–1971/1974

Ingår: diarier, koncept, protokoll, allmänna fastighetsdeklarationer från 1971–1974,
deklarationer gällande aktiebolag och ekonomiska föreningar.
Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Trafikenheten (33) ,1971–1991

 • manuella diarier fram till 1994, sedan Diabas
 • alla serier
 • bilregistret, 1907–1971
 • körkortsregistret, 1920–1971.

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsarkitekten, 1876–1971

 • alla serier
 • detaljplaner

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Fiskenämnden, 1977–1991

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Stockholms läns landskansli, Socialsektionen II, 1933–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Ransoneringsenheten (13), 1973–1974

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Väg- och trafiksektionen, (21), 1968–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Plan- och byggnadssektionen (22), 1968–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Planeringssektionen (III), 1959–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Lantmäterienheten, 1987–1992

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsläkaren i Stockholms län, 1970–1983

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Försvarsenheten (12), 1971–1992

 • alla serier
 • hemliga handlingar, 1940–1991

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Väg- och vattenbyggnadsverket, länsingenjörs kontor, 1945–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Lantbruksnämnden, 1948–1991

 • Alla serier
 • dikningsverksamheten, ritningar

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Personalenheten (52), 1971–1991

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Ekonomienheten (51), 1971–1991

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsskatterätten (71), 1971–1979

 • diarier, koncept

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Taxerings avdelnings kansli (29), 1978–1986

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsskogsbrandchefen i Stockholms län, 1940–1946

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Naturvårdssektionen, 1967–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Civilförsvarsbyrå, 1940–1960

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Uppbördsenheten, 1968–1987

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Revisionsenheten (22), 1971–1986

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Mervärdeskattenheten (23), 1971–1986

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Besvärsenheten (26), 1979–1986

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Civilförsvarssektionen (25), 1968–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Personalsektionen (42), 1968–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsbostadsnämnden, 1948–1993

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Prövningsnämndens kansli, 1947–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Taxeringssektionen, 1958–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Uppbörssektionen (XIII), 1958–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Organisationsenheten (55), 1979–1986

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsveterinären i Stockholms län, 1964–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Kameralsektionen (X), 1958–1968

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsbrandinspektören, 1945–1974

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Besvärsenheten (26), 1979–1986

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Civilförsvarssektionen (25), 1968–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Personalsektionen (42), 1968–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsbostadsnämnden, 1948–1993

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Prövningsnämndens kansli, 1947–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Taxeringssektionen, 1958–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Uppbörssektionen (XIII), 1958–1967

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Organisationsenheten (55), 1979–1986

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsveterinären i Stockholms län, 1964–1971

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Kameralsektionen (X), 1958–1968

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Länsbrandinspektören, 1945–1974

 • alla serier

Överlämnat till Stockholms stadsarkiv (SSA).

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss