Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Positiv utveckling av arbetet mot våld i länet

Åtta mindre illustrationer som symboliserar Operation Kvinnofrids arbeta om att förebygga våld i nära relationer, 

Illustration: Christina Heitmann

Samverkansplattformen Operation Kvinnofrids gemensamma målsättning är att alla vuxna och barn som utsätts för våld, oberoende könsidentitet eller sexuell läggning, ska uppmärksammas och få tillgång till samhällets skydd och stödinsatser. Den senaste uppföljningen av arbetet visar att det går framåt på flera plan, särskilt inom det återfallsförebyggande området.

Uppföljningen av 2023 års arbete visar bland annat att allt fler våldsutövare i länet vänder sig till telefonlinjen ”Välj att sluta” för att prata med en rådgivare och få hjälp med att komma vidare till fortsatt behandling. Under 2023 tog telefonlinjen emot 119 samtal från personer i Stockholms län som utövat våld i nära relation. Det är en ökning med 45 procent från 2022.

Det senaste året har det också skett en fortsatt positiv utveckling när det gäller andelen kommuner och stadsdelar som erbjuder stödsamtal till våldsutövare utan biståndsbeslut. Förra året uppgav 70 procent av länets kommuner och stadsdelar att de erbjuder den typen av stödsamtal. Även inom Kriminalvården fortsätter den positiva utvecklingen gällande påbörjade behandlingsprogram om våld i nära relation. Dessa har mer än fyrdubblats mellan 2022 och 2023.

Kommunerna är bättre på att upptäcka våldsutsatta

Den positiva utvecklingen syns inte bara inom det återfallsförebyggande området utan även när det gäller att upptäcka och ge stöd till våldsutsatta. Vi kan se att systematiken för att upptäcka utsatthet för våld i nära relation stadigt förbättrats. Allt fler kommuner och stadsdelar uppger att de har en aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld av närstående. När det gäller stöd till barn som är utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualiserat våld oberoende av relation, sexuell exploatering eller människohandel finns en hundraprocentig täckning i länet.

Genom vår årliga uppföljning ser vi hur arbetet går framåt i länet. Det är glädjande och det arbetar vi gemensamt för. Men vi ser också vilka utvecklingsområden som finns i såväl det strategiska som i det operativa arbetet. När vi tillsammans tittar på alla aktörers egna insatser och de gemensamma satsningarna ser vi tydligt vilka vinster samverkan ger, vilket är just det Operation Kvinnofrid handlar om, säger Janna Öhd, chef vid enheten för social utveckling på Länsstyrelsen och ordförande i Operation Kvinnofrids samordningsgrupp.

Regional lägesrapport 2023 – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution, sexuellt våld oberoende relation Länk till annan webbplats.

Operation Kvinnofrid

Operation Kvinnofrid är en samverkan av aktörer i Stockholms län. De är: Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Polismyndigheten, Storsthlm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Stockholms stad. Aktörerna inom Operation Kvinnofrid arbetar tillsammans för att ingen i länet ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Vi verkar också för att de som utövar våld får adekvat stöd och behandling för att våldet ska upphöra, samt att länets aktörer utvecklar ett våldsförebyggande arbete i syfte att våld inte ska uppstå.

Operation Kvinnofrid har tagit fram en gemensam strategi med mål samt tillhörande handlingsplan. Varje år redovisas arbetet i en lägesrapport för att systematiskt följa framsteg, men också åtgärder som behöver utvecklas ytterligare.

Webbplatsen Operation Kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Välj att sluta

”Välj att sluta” är en nationell telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Huvudsyftet är att motivera och vägleda den som utövar våld mot en närstående att söka behandling hos en verksamhet i sin kommun eller via annan lämplig insats. Psykologer och terapeuter från Manscentrum Stockholm tar emot samtalen.

Telefonlinjen startade som ett pilotprojekt 2019 av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum Stockholm och i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. 2021 blev telefonlinjen nationell och 2023 tog Socialstyrelsen över ansvaret för telefonlinjen. Operation Kvinnofrids parter bidrar till att sprida kännedom om telefonlinjen utifrån sina olika roller och uppdrag.

Webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss