Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommunerna flaggar för stopp i bostadsbyggandet

Byggarbetsplats vid flerfamiljshus.

Hyreshus färdigställs i Bandhagen, Stockholm. Foto: Ragnar Wernstedt/Länsstyrelsen Stockholm

Kommunerna i Stockholms län halverar prognosen för nya bostäder under 2024 jämfört med föregående år. Inflationen och lågkonjunkturen har påverkat kommunernas prognoser – som är mer pessimistiska men också mer realistiska än tidigare.

Samtidigt som det är bra att kommunerna skruvar ner sina förväntningar är det naturligtvis oroande med tanke på den långsiktiga bostadsförsörjningen och länets tillväxt, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare i bostadsförsörjningsfrågor på Länsstyrelsen.

Varje år svarar landets kommuner på Boverkets bostadsmarknadsenkät med frågor om bostadsförsörjning och prognoser kring hur mycket som kommer att byggas under året. Länsstyrelsen sammanställer svaren och kvalitetssäkrar enkäten genom intervjuer med länets 26 kommuner.

Årets bostadsmarknadsenkät visar att det råder bostadsbrist i hela länet förutom i Nykvarn och Nynäshamn. Framför allt är det brist på större bostäder som fyror eller större. Det efterfrågas generellt bostäder med rimliga boendekostnader och många kommuner efterfrågar även fler ettor.

Kommunerna i Stockholms län bedömer att det kommer att byggas 11 800 bostäder under 2024. Det är nästan en halvering av förra årets prognos på 22 000 bostäder. Dock byggdes det bara 7 346 bostäder under 2023, enligt SCB.

Specialbostäder efterfrågas – men byggs inte

Av de bostäder som kommunerna planerar för i år är endast 560 specialbostäder anpassade för grupper som äldre och funktionsnedsatta. Det finns en stor efterfrågan på boende för dessa grupper, men det är endast ett fåtal kommuner som planerar för sådana bostäder.

Konsekvensen blir att det slår mot de sköraste i samhället om det inte finns anpassade bostäder i den egna kommunen, som dessutom har ett lagstadgat ansvar att ordna bostad för äldre och funktionsnedsatta, säger Nanny Andersson Sahlin.

Efterfrågan är stor även på studentbostäder och ungdomsbostäder i hela länet. Det finns dock inga planer på att bygga ungdomsbostäder och Huddinge är den enda kommunen som planerar att bygga studentbostäder under året.

Lågkonjunkturen begränsar byggandet

Kommunerna får också beskriva vilka faktorer som främst begränsar byggandet av bostäder. I årets enkät uppger kommunerna fler begränsande faktorer än tidigare. Höga produktionskostnader och svårt att få lån för byggherrar och privatpersoner är de främsta anledningarna, vilket är tydliga spår av lågkonjunkturen. Andra orsaker som nämns är svag löneutveckling, omvärldsläget och inflationen.

Jämfört med tidigare år är det framför allt ekonomiska faktorer som gör det svårare för kommunerna att bygga bostäder i den takt som länet efterfrågar. Vissa kommuner erbjuder nu tomträtter, ser över markpriserna eller låter exploatörer dela upp betalningen för marken. Ibland kan också det allmännyttiga bostadsbolaget ta över planerade projekt.

Utöver de mer konkreta åtgärderna är det viktigt att kommunerna har en planberedskap för när konjunkturen vänder och för en dialog med byggherrar för att genomföra planerade projekt, säger Nanny Andersson Sahlin.

Länsstyrelsen kommer att fördjupa sig ytterligare i kommunernas svar i vår årliga bostadsmarknadsrapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholm län”, som publiceras i juni.

Faktablad: Bostadsmarknadsenkäten 2024 samt underlagstabell (bilaga) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss