Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till Länsstyrelsen.

Gör en intresseanmälan

Anmäl ditt företag genom att skicka in en intresseanmälan. Den behöver sedan förnyas varje år. Företaget ansvarar för att informationen i anmälan hålls uppdaterad, exempelvis om kompetensen inom företaget förändras.

Skicka intresseanmälan till:

  • Adress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86  Nyköping
  • E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Aktuella arkeologiska anbud

Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder er att lämna anbud för arkeologisk utredning (kart- och arkivstudier samt fältinventering) inför planerad byggnation av två nya 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda i Flens kommun och SSAB:s stålverk i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Utredningsuppdraget omfattar kart- och arkivstudier samt fältinventering av en ca 7 mil lång och 60–200 m bred korridor mellan Hedenlunda i Flens kommun och SSAB:s stålverk i Oxelösunds kommun. Upphandlingen kommer att ske med villkor om att den aktör som vinner uppdraget att genomföra fältinventering samt kart- och arkivstudier också ska svara för utredningsgrävningen. Den arkeologiska utredningen ska genomföras snarast efter det att Länsstyrelsen fattat beslut i ärendet och den formella överklagandetiden gått ut. En förutsättning är dock att tjänlig (snö- och frostfri) väderlek råder. Uppdragets förutsättningar beskrivs närmare i nedanstående inbjudan med kartor och kravspecifikationer (bilaga 1–2). Digitalt underlag bifogas (bilaga 3:1-3:2).

Inbjudan Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. - Diarienummer 431-6382-2020
Bilaga 1 - Word, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster. Kravspecifikation undersökningsplan
Bilaga 2 - Word, 37 kB, öppnas i nytt fönster. Kravspecifikation kostnadsberäkning

Bilaga 3:1 - Zip, 4.6 kB. Digitalt underlag

Bilaga 3:2 - Zip, 8.1 kB. Digitalt underlag

Anbuden ska senast fredag den 30 oktober år 2020 ha inkommit till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kulturmiljöenheten
611 86 Nyköping

Frågor till Länsstyrelsen ska inkomma per e-post senast fredag den 23 oktober år 2020. Frågor och svar som ställs under anbudstiden publiceras här.

Frågor gällande anbudet:

Fråga 1: Är det inte så att den angivna utredningskorridoren också berörs av det utredningsområde som ingick vid särskild utredning etapp 1, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1. Lunda, Kila, Björkvik, Bettna, Stora Malm och Lerbo socknar, Nyköping, Flen och Katrineholms kommuner, Södermanlands län. Sörmlands museum, Arkeologiska meddelanden 2007:01?

Svar: Helt korrekt. Den ovannämnda rapporten missades tyvärr vid utarbetandet av anbudet och ska föras till rapportlistan över utförda utredningar i/vid den aktuella korridoren. Noterbart är att det även kan finnas ytterligare, framför allt mindre och/eller äldre, arkeologiska utredningar som har utförts i korridorens närhet men som ej finns med i rapportlistan. Här vill Länsstyrelsen poängtera att de upptagna rapporterna framför allt ska ses som en hjälp till eventuella anbudsgivare. Det viktigaste budskapet är att tidigare utredda ytor ej kan bortses från utan ska ingå och behandlas även i det aktuella anbudet.

Fråga 2. Vilken typ av kart- och arkivstudie är det som efterfrågas? I samband med arkeologiska utredningar inför byggandet av Ostlänken, har en översiktlig kart- och arkivstudie genomförts i samband med etapp 1 och en fördjupad kart- och arkivstudie först i samband med etapp 2 (när resultatet från inventeringen föreligger). Är arbetsgången tänkt att bli densamma eller ska en fördjupad analys av kart- och arkivmaterial i det här fallet ske redan i samband med etapp 1?

Svar: Denna utredning innehåller ett moment av kart- och arkivstudier vilket ska vara tillräckligt grundligt för att klargöra om ett objekt utgör fornlämning eller om det även krävs utredningsgrävning innan slutlig status kan fastställas. Studierna ska inte delas upp i olika nivåer som i Ostlänksprojektet. I samband med utredningsgrävningen kan det självklart uppstå behov att utökade kart- och arkivstudier vid enstaka specifika objekt men detta ska ses som undantag.

Fråga 3: Den ökade smittspridningen av Covid-19 medför att vi som arkeologiska utförare kan få ökade projektkostnader för att kunna följa gällande rekommendationer. Exempel på detta är att ha fler bilar och större baracker än vanligt i syfte att eliminera trängsel. Är detta något vi ska ta höjd för i kostnadsberäkningen eller regleras det i efterhand beroende på hur situationen ser ut vid undersökningstillfället?

Svar: Eftersom det i dagsläget är svårt att veta exakt hur Covid-19 kommer att påverka aktuell utredning ska det i anbudet beräknas för ”normal” etablering och transport. I beslutet kommer dock företagaren/uppdragsgivaren att bli uppmärksammad på att dessa kostnader kan komma att behöva revideras utifrån den vid fältarbetet rådande pandemisituationen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping