Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Länsstyrelsen fördelar arkeologiska uppdrag till företag som anmält sitt intresse. Om ditt företag vill utföra arkeologiska uppdrag i länet ska ni först anmäla ert intresse till oss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan för ditt företag via vår e-tjänst. Du kan anmäla intresse för flera län. Tänk på att ditt företags intresseanmälan behöver förnyas varje år. Om förutsättningarna inom ditt företag ändras behöver anmälan justeras eller kompletteras.

Fördelning av uppdrag

Vid varje enskilt arkeologiskt uppdrag tar Länsstyrelsen ställning till vilket av de anmälda företagen som kan genomföra en undersökning med vetenskapligt god kvalitet och till en rimlig kostnad. Vi fördelar uppdragen antingen genom direktval eller ett anbudsförfarande.

När använder Länsstyrelsen direktval?

Om den förväntade kostnaden för en undersökning är under fem prisbasbelopp gör Länsstyrelsen ett så kallat direktval. Vi väljer då vilket företag som ska utföra uppdraget. Vårt val styrs av förutsättningarna för det enskilda uppdraget.

När startar Länsstyrelsen ett anbudsförfarande?

Ett anbudsförfarande innebär att Länsstyrelsen bjuder in alla utförare att lämna anbud på en undersökning. Vårt urval sker sedan med hjälp av de kriterier som finns i varje förfrågningsunderlag. Vi inleder ett anbudsförfarande om:

  • kostnaden för undersökningen antas överstiga 20 prisbasbelopp
  • kostnaden överstiger 5 prisbasbelopp och exploatören har begärt ett anbudsförfarande.

Aktuella upphandlingar genom anbud

Här offentliggör vi alla större arkeologiska uppdrag som Länsstyrelsen upphandlar genom anbud. Alla undersökare är välkomna att lämna in sina anbud inom anbudsperioden.

Inbjudan för att lämna in anbud för arkeologisk förundersökning Rogsta Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 1 mall för undersökningsplan Word, 54.1 kB.

Bilaga 2 mall för kostnadsberäkning Word, 57.8 kB.

Shapefil förundersökningsområde Zip, 4.1 kB.

Inkomna frågor

Undersökningsområdet i Rogsta omfattas delvis av berg i dagen och vägar – ska dessa ingå i de 40% som ska undersökas? Eller ska vi räkna bort dessa?

Svar: Räkna bort berg i dagen och vägar från de 40% som ska förundersökas.

Vi är inte helt överens i gruppen om hur detta ska tolkas. Ska samtliga anläggningar/lager som påträffas i alla schakt undersökas och tas bort? D v s även eventuella ytterligare gravar och skärvstenshögar än de angivna – 3 + 7 + 2?

Svar: Gravarna och skärvstenshögarna som ska undersökas är de angivna.

Eller kan vi bedöma anläggningar till funktion och sedan täcka över med fiberduk?

Svar: Så ska förfrågningsunderlaget/inbjudan tolkas.

Jag läser Länsstyrelsens FFU som att ni vill ha en god uppskattning av hur många omarkerade gravar och andra anläggningar som fornlämningen omfattar - inför en slutundersökning. Är det i så fall som på s 10: Schakt där fornlämningar kvarligger, bedömda till funktion - men övertäckta som avses?

Svar: Det stämmer

Förmedling. Det finns en ruta för Förmedlingsinsatser* i kostnadsberäkningsmallen men vi är osäkra på var vi ska beskriva förmedlingsinsatserna. Saknas det en ruta för förmedlingsinsatserna? Och kan vi i så fall helt enkelt lägga till den? Eller vill ni hellre att vi bakar in detta någonstans?

Så här står det i Inbjudan:

Förmedling

Då detta är en förundersökning med Länsstyrelsen och Trafikverket som huvudsaklig målgrupp är förmedling till allmänheten inte något krav. Information om fältarbetet kan förmedlas via era vanliga kanaler. Förmedling av resultat och tolkningar samt fyndmaterial av särskilt värde, så som föremål av metall/ädelmetall, under pågående förundersökning ska ske restriktivt och inte förrän det godkänts av Länsstyrelsen.

Svar: Ni kan lägga till en beskrivning för förmedling i undersökningsplanen. Läs igenom texten ovan. Det innebär att några speciella krav på förmedling inte finns. Förutom spridning i social media/kanaler.

I kostnadsberäkningsmallen finns ”fördjupade studier” med. Specialister/underkonsulter, fördjupade studier* är ”fördjupade studier” när vi anlitar externa konsulter för arbeten i fält, typ analyser, studier etc? Inte att skriva fördjupning i rapporten väl?

Svar: Det är fördjupade studier som består av analyser/studier i fält.

 

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss