Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

PFAS-halter över riktvärdet i sörmländska vatten och fisk

Fisk i nät i en fiskebåt

Foto: Naturvatten AB

Länsstyrelsen i Södermanlands län har genomfört en undersökning av länets sjöar och vattendrag och påträffat PFAS-halter över riktvärdet för miljökvalitetsnormen i 11 av de 25 undersökta vattnen. Den uppföljande undersökningen av fisk visade för höga halter i fisk från Näsnaren Länk till annan webbplats. nordväst om Katrineholm. Länsstyrelsen uppmanar därför till försiktighet genom att om möjligt begränsa, eller helt avstå från, att regelbundet äta fisk från Näsnaren.

Per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av cirka 5000 syntetiskt framställda ämnen med många användbara kemiska egenskaper, vilket medfört att de använts brett inom många olika verksamheter. PFAS är giftigt för levande organismer och tyvärr har ämnena spridits i stor omfattning till miljön. PFAS bryts inte ner i miljön, utan de lagras i både miljön och i levande organismer.

Med finansiering från EU-projektet Life IP Rich Waters har Länsstyrelsen undersökt PFAS-förekomsten i både vatten och fisk i länet. Vattenprovtagning genomfördes år 2020–2021 Länk till annan webbplats. och då överskreds riktvärdet för miljökvalitetsnormen för PFOS (perfluoroktansulfonsyra, en av de vanligast förekommande PFAS-ämnena) i 11 av de 25 undersökta sjöarna och vattendragen. Den högsta halten av PFOS uppmättes i sjön Näsnaren utanför Katrineholm.

- Resultaten visar på att fler undersökningar behöver göras, särskilt i de vatten där undersökningen visade på för höga PFOS-halter. Detta för att bekräfta nivåerna, säger Mia Sklenar, projektledare Länsstyrelsen i Södermanlands län.

En uppföljande fiskprovtagning genomfördes hösten 2022 Länk till annan webbplats. i de vatten där PFOS-halterna överskreds. Dessutom undersöktes ytterligare fisk från sjöar och vattendrag med bedömt undersökningsbehov. Fisken från Näsnaren stod återigen ut i resultatet, då provet var det enda som överskred riktvärdet. Viktigt att belysa är att den fisk som provtagits i denna undersökning inte klassas som matfisk då de är för små i storleken. Vilka halter som finns i matfisk är därför oklart.

- Vi vill uppmana allmänheten till att, om det är möjligt, begränsa ett regelbundet intag av eller helt avstå från att äta fisken från Näsnaren, Vår uppmaning är att man följer Livsmedelsverkets råd gällande egenfångad fisk, säger Mia Sklenar.

Sammanfattningsvis påträffades PFAS i samtliga prov, vilket betyder att PFAS finns i mycket bred omfattning i länets vatten och fisk. De mycket höga halterna i Näsnaren kommer att följas upp.

- I samarbete med Katrineholms kommun kommer vi genomföra en riktad provtagning, så kallad källspårning, för att spåra föroreningen tillbaka till utsläppskällorna, och nästa steg blir att begränsa ytterligare tillflöde av PFAS, förklarar Mia Sklenar.

Mer information

Rapporter

Förekomst av PFAS-ämnen i vatten från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2020–2021 Pdf, 1.9 MB.

Förekomst av PFAS-ämnen i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2022 Pdf, 2 MB.

Rich Waters

Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Projektet startade år 2017 och pågår till och med år 2024. Projektet utförs som ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund för att bidra med ny kunskap och tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Datat från undersökningen från alla län som medverkar i projektet finns tillgängligt i en Story map.

Miljökvalitetsnorm

En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet ett vatten ska ha nått vid en bestämd tidpunkt. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser som omfattar kvalitet i luft, vatten, mark och miljön i övrigt.

Miljöövervakning

Miljöövervakning ger en beskrivning av miljötillståndet i länet. Övervakningsarbetet bygger på undersökningar som visar tillståndet i miljön och hur miljön förändrar sig. Det statliga miljöövervakningssystemet består av nationell miljöövervakning som utförs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten samt regional miljöövervakning som utförs av Länsstyrelsen via medel från Naturvårdsverket. På Länsstyrelserna upprättas kontinuerliga övervakningsprogram, så kallade regionala program. Det aktuella programmet består av tio programområden (Luft, Skog, Jordbruksmark, Landskap, Våtmark, Sötvatten, Grundvatten, Kust och hav, Hälsorelaterad miljöövervakning samt Miljögiftssamordning).

Livsmedelsverkets råd om egenfångad fisk

PFAS i dricksvatten och livsmedel - kontroll (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mia Sklenar

Projektledare LIFE IP Rich Waters
Enheten för vatten, miljö och klimat
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss