Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen och länsrådet besökte arkeologisk förundersökning utmed Ostlänkens sträckning

Arkeologer och representanter från länsstyrelsen står vid en utgrävning i naturen och tittar mot marken.

Ann Westmark, biträdande projektledare från Arkeologerna, visar en misstänkt boplats för länsstyrelsens representanter vid den arkeologiska förundersökningen vid Vagnhärad.

I tisdags den 4 oktober besökte landshövding Beatrice Ask och länsrådet Johanna Sandwall den pågående arkeologiska förundersökningen vid Vagnhärad nära E4 för att få mer kunskap om det pågående arbetet.

På platsen pågår just nu den största arkeologiska förundersökningen som hittills har påbörjats i Södermanland inför byggnationen av Ostlänken. Syftet med förundersökningen är att ta reda på vilken omfattning fornlämningarna har storleksmässigt och innehållsmässigt.

Arkeologerna förundersöker ett gravfält med 40 gravhögar från yngre järnåldern, varav åtta ska undersökas.

– I förundersökningen ingår också en boplats som verkar vara ganska omfattande. Vi har hittat rester av hus och ugnar vilket kan tyda på att man har gjutit metaller där, säger Urban Mattson, antikvarie vid länsstyrelsen.

Det arkeologiska arbetet styrs av kulturminneslagen

Syftet med besöket var att både landshövdingen och länsrådet skulle få en chans att titta närmare på en högaktuell del av länsstyrelsens arbete med Ostlänken och få fördjupad information om hur processen med de arkeologiska undersökningarna går till.

Vanligtvis innebär en förundersökning enbart att arkeologerna avgränsar, delundersöker och dokumenterar fornlämningen. I detta fall kan det bli aktuellt att undersöka och ta bort delar av fornlämningen.

– Det arkeologiska arbetet styrs av kulturminneslagen och måste följa lagens bestämmelser. Det finns lite olika alternativ beroende på vad arkeologerna påträffar, men det är viktigt att känna till hur processen ser ut. Vi ville också visa och berätta om på vilket sätt vi kan analysera fynd, anläggningar och jord och hur det kan användas när man tolkar platsens förhistoria. De här fornlämningarna tillhör ju oss alla och kan lära oss mycket om vår historia, säger Urban Mattsson.

 

FAKTA – Arkeologiska undersökningar och fornlämningar

  • Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet och ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada.

  • Alla fornlämningar har ett skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

  • Den som planerar ett arbete vid en fornlämning ska samråda med länsstyrelsen.

  • Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

  • I projektet Ostlänken har länsstyrelsen beslutat om en arkeologisk förundersökning med stöd av kulturmiljölagen.

  • En arkeologisk förundersökning är ofta det första steget i att ta bort en fornlämning. Förundersökningen kan också behövas för att hitta fornlämningens avgränsning så att det aktuella byggprojektet kan placeras utanför fornlämningen. Förundersökningen är då den enda undersökningen som behövs. I andra fall kan förundersökningar utföras för att ge länsstyrelsen underlag för att kunna besluta om ett slutgiltigt borttagande av hela eller delar av en fornlämning. Slutprodukten från en förundersökning är ett dokumentationsmaterial som sammanfattas i en rapport. Det kan också finnas ett fyndmaterial som tagits omhand.

  • En arkeologisk undersökning (utgrävning) kan göras efter beslut från länsstyrelsen om det inte finns något alternativ till att ta bort fornlämningen. Ett villkor för att ta bort en fornlämning är att det görs en arkeologisk undersökning (det som brukar kallas för utgrävning). Den innebär att fornlämningen tas bort och dokumenteras. Efter en arkeologisk undersökning är marken fri för byggande när det gäller fornlämningar.
Arkeologer och representanter från Länsstyrelsen, bland annat Beatrice Ask, står vid ett bord och tittar på fynd från utgrävningarna.

Landshövding Beatrice Ask tittar på några av fynden från den arkeologiska förundersökningen som arkeologerna visar upp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss