Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler i Östersjön från 1 april

Fiske från roddbåt

Fotograf: Hans Sandberg

Nya fiskefredningsområden införs vid Östersjöns kust. Samtidigt ändras reglerna i befintliga områden. Syftet är främst att skydda lek- och uppväxtområden för gädda, abborre och havsöring.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har nu beslutat om nya och utökade fredningsområden för fiske längs kusten som träder i kraft den 1 april.

I Södermanlands län handlar det om ny och ändrad fredning i tre områden:

  • Tureholmsviken i Trosa Kommun (höst- och vårfredning, uppdaterat och nytt)
  • Kuggviken i Nyköpings kommun (vårfredning, ny)
  • Strandstuguviken i Nyköpings kommun (vårfredning, ny)

Länsstyrelsens uppdrag har varit att inom projektet Refisk 2.0 identifiera, beskriva och föreslå områden utmed kusten som skulle lämpa sig för fiskefredning. Dessa förslag har sedan tillställts HaV för föreskriftsförändringar. Sportfiskarna på uppdrag av Länsstyrelsen också utfört provfiske i ett urval av dessa områden. Remittering och förankring av förslagen har skett i två steg.

Syftet med fredningarna är att ge rovfisk en större chans att etablera stabila bestånd med naturlig storleksstruktur. Utifrån utvärderingar av andra fredningsområden, tex i Stockholms län, så finns det anledning att tro att syftet kommer att uppnås även om det krävs fler insatser. Förslagen som lagts fram innebär en avvägning. Om inte den negativa trenden som vi ser för till exempel gädda och abborre i hela egentliga Östersjön vänds, så finns risk för betydligt mer inskränkande åtgärder gällande fiske efter de här arterna.

För att återfå välmående kustekosystem krävs insatser även inom andra områden som nämnts ovan. Här kan nämnas övergödning, klimat, miljögifter, biologiska förbättringsåtgärder, tillsyn och ekosystembaserade förvaltningsplaner för fisk samt adaptiv förvaltning av skarv och säl.

- Givet att det finns resurser framgent kommer Länsstyrelsen i Södermanland arbeta vidare med att identifiera fler potentiella fredningsområden. Det nu tätare samarbetet med HaV, SLU med flera genom de beredningsgrupper som har satts upp medför bättre möjligheter att åstadkomma en mer flexibel och adaptiv förvaltning av fisket och fiskbestånden och föreslå nya regler och områden mer fortlöpande, säger länsfiskekonsulent Thomas Stenström.

Fakta runt fredningsområden:

Tureholmsviken: här fanns tidigare en höstfredning mellan 15 september till 31 december som fortfarande gäller. Gränser har uppdaterats. Nytt är vårfredning mellan 1 januari till 15 juni från pirarmar i Trosaån och utåt. Ett område längst in i gästhamnen är undantaget för att kunna härbärgera det årliga Trosametet.

Kuggviken: nytt fredningsområde mellan 1 januari till 15 juni.

Strandstuguviken: mellan 1 januari till 15 juni.

För att se detaljerad information om nya och utökade fredningsområden samt regler, besök Havs- och vattenmyndighetens hemsida och hemsidan för Svenska Fiskeregler.

Gäddorna längs södra ostkusten får stärkt skydd - Aktuellt - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss