Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet med tillstånd? Det är Länsstyrelsen som normalt har tillsyn över verksamheten, i vissa fall kan det vara kommunens miljönämnd.

Länsstyrelsens tillsyn

Tillsynen innefattar bland annat att vi

 • går igenom din årliga miljörapport
 • följer upp din egenkontroll
 • kontrollerar dina villkor och dina begränsningsvärden för hur mycket du får släppa ut
 • ser över ditt tillstånd och villkor
 • beslutar om avgift för prövning och tillsyn
 • beslutar om miljösanktionsavgifter
 • anmäler misstanke om brott mot miljöbalken.

Egenkontroll och kontrollprogram

Egenkontroll innebär att du har bra rutiner för drift, skötsel och underhåll och att du gör åtgärder så att lagen alltid följs.

Ditt kontrollprogram ska visa hur kontrollen av villkoren ska utföras. Du lämnar själv in förslag på kontrollprogram som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.

Miljörapport

Alla verksamheter som måste ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet är skyldiga att årligen lämna in en miljörapport. Mer information finns på sidan Miljörapport.

Miljösanktionsavgift

Om du bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken så riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Ett exempel på när du som verksamhetsutövare behöver betala en avgift är om du lämnar in miljörapporten för sent.

Frågor och svar om avgifter för prövning och tillsyn

En avgift (enligt miljöbalken) för prövning och tillsyn ska betalas varje år av dig som

 • har tillstånd eller driver en miljöfarlig verksamhet enligt 9:e kapitlet i miljöbalken
 • driver en miljöfarlig verksamhet med ett frivilligt tillstånd.

Tillsyns- och prövningsavgift ska betalas av dig som driver eller har tillstånd till en verksamhet:

 • som anges med beteckningen A eller B i miljöprövningsförordningen om miljöfarlig verksamhet
 • som inte längre är tillståndspliktigt, men som har ett tillstånd enligt miljöbalken efter ett föreläggande
 • som inte är tillståndspliktigt, men som du frivilligt har sökt ett tillstånd för.

Hur hög avgiften är beror på vilken myndighet som utövar tillsynen, vilken verksamhetskod som verksamheten klassats till och den produktionsvolym, kapacitet eller motsvarande som verksamheten har tillstånd för.

Avgiften baseras på de avgiftskoder som framgår av bilagan till förordningen. Om verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av ett tillstånd, ska du utifrån beräkningen av prövnings- och tillsynsavgiften använda det belopp som anges i bilagan för den storlek eller omfattning av verksamheten som är tillåten enligt tillståndet. Om verksamheten är tillståndspliktig utan att omfattas av något tillstånd, ska du använda det belopp som anges i bilagan för den storlek eller omfattning som verksamheten har.

Om en verksamhet omfattas av flera avgiftskoder under samma verksamhetsgrupp ska bara avgiftskoden med högst belopp ingå i beräkningen. Du betalar högst 130 procent av det högsta beloppet som din verksamhet omfattas av. Det högsta beloppet ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde medan de övriga beloppen ska motsvara 25 procent av sitt värde.

Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Länk till annan webbplats.

Prövnings- och tillsynsavgiften betalas varje år från och med det kalenderår som följer efter det att tillstånd gavs. Om din verksamheten bedrivs utan tillstånd ska du betala för det kalenderår som följer efter det att verksamheten påbörjades. Avgiften ska betalas oavsett om tillståndet använts eller inte. Prövnings- och tillsynsavgiften ska betalas efter att Länsstyrelsen har tagit beslut om tillstånd.

Länsstyrelsen fakturerar flera miljöfarliga verksamheter samtidigt vilket gör att det kan ta lång tid mellan ett avgiftsbeslut och när fakturan skickas ut. Om du har verksamheter i flera län kan fakturorna komma vid olika tillfällen på året eftersom varje länsstyrelse fakturerar vid olika tidpunkter.

Om kommunen ansvarar för den operativa tillsynen ska du betala en del av avgiften till dem. Du ska även betala en avgift till Länsstyrelsen som täcker de kostnader vi har för prövning, tillsynsvägledning och registerhållning.

Den kommunala tillsynsmyndighetens klassning kan ibland skilja sig från den klassning som Länsstyrelsen beslutar om, eftersom kommunen har en egen taxa och beslut om deras tillsynsbehov. Den avgift som Länsstyrelsen begär utgår alltid från tillståndsgiven omfattning. Av tekniska skäl i Länsstyrelsens IT-stöd är det också Länsstyrelsens klassning av verksamheten som kommer att finnas med vid miljörapporteringen och alltså inte tillsynsmyndighetens klassning.

Om du anser att din avgift ska sänkas behöver du skicka in en förfrågan om att sänka avgiften. Du behöver tydligt redogöra dina skäl till varför du anser att avgiften ska sänkas. När Länsstyrelsen fått in din förfrågan, tar vi ett beslut på om sänkningen är rimlig eller inte.

Om tillståndet för din verksamhet har upphört under avgiftsåret och du redan har betalat din faktura kan du kontakta Länsstyrelsen och begära återbetalning för den del av året som verksamhetens tillstånd inte gäller.

Länsstyrelsen gör inga utskick av extra fakturor eller återbetalningar om avgiften har ändras, till exempel om verksamheten har fått en ny verksamhetskod, ny tillsynsmyndighet eller liknande under året.

Avgiftsbeslutet bestämmer hur stor årlig avgift du ska betala för din verksamhet. Beslutet går att överklaga. Fakturan ska betalas även om beslutet har överklagats. Eventuell återbetalning görs efter att domslut fattats.

Informera Länsstyrelsen om ägare, kontaktuppgifter, fakturaadress och/eller referens för din verksamhet ändras.

Du som har en verksamhet är skyldig att ge myndigheten den information som behövs för att myndigheten ska kunna fakturera din verksamhet. Länsstyrelsen är en avgiftspåförande myndighet och är därför inte skyldig att ge dig en orderbeställning för att kunna utföra den årliga debiteringen. Om du har en särskild referens som du vill att Länsstyrelsen ska ange på fakturan ska du meddela detta.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss