Biotopkartering av Edre ström 2006 - Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Skräbeån

Edre ström i Kristianstads kommun biotopkarterades hösten 2006. Vattendraget som är en del av Skräbeåns vattensystem karterades från inloppet i Filkesjön fram till Immelns utlopp, en sammanlagd sträcka på ca 800 m. Biotopkartering används för att karakterisera, dokumentera och beskriva miljön i och i anslutning till ett vattendrag. Karteringen visar att stora delar av Edre ström är kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet i form av omfattande rensning och vandringshinder. Trots detta är lek- och uppväxtmöjligheter för öring tämligen bra i ån. I Edre ströms nedre del innan inflödet i Filkesjön finns livsmiljöer med speciellt höga naturvärden och nyckelbiotoper i form av kvillområden. Denna rapport redovisar resultaten från biotopkarteringen samt ger förslag på åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__1&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss