Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat Torups ängar

Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Gamla ekar. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Torups ängar är ett nytt naturreservat som ligger vid Vitaby utanför Simrishamn. Det är trots sitt namn ett stort skogsreservat med många grova gamla ekar och bokar. Men precis som namnet antyder, så har marken varit öppnare och använts för bete och ängsslåtter i äldre tider. Ängsblommor som mandelblom och gökblomster finns kvar i betesmarkerna i öster. Nu på våren bjuder skogen på rik vårblomning med vitsippor, gulsippor och hålnunneört.

Bokskog med gamla ekar

Torups ängar är ett småkuperat reservat mellan Ravlunda och Vitaby i sydöstra Skåne. Bokskogen dominerar i området men här finns också ekskog, alsumpskog och träd- och buskprydda betesmarker. Klammersbäck ringlar sig fram genom delar av skogen och betesmarkerna. I bokskogen finns många gamla och grova ekar och bokar. Områdets höga naturvärden är främst knutna till dessa gamla och i vissa fall döda trädjättar. De är rika på liv med sällsynta svampar som sotticka, korallticka och cinnobermussling och den exklusiva skalbaggen bokskogsrödrock. Lavar som visar på skogens höga naturvärden är rosa lundlav, stiftklotterlav, bokvårtlav och bokkantlav.

Blomsterängen som blev skog

Reservatet ligger inom en två mils radie från alunbruket i Andrarum och därmed inom den så kallade Verkalinjen. Det har inneburit ett särskilt stort uttag av ved under senare delen av 1700-talet och 1800-talet. Detta bidrog till ett öppnare och mer trädfattigt landskap vid denna tid. Under 1900-talet blev träden fler och skogen började sluta sig. Mycket av dagens ek- och bokskog, men också granbestånden, är från denna tid. Det finns trots detta ett stort antal ekar och bokar som är över 200 år gamla. Dessa åldrade trädjättar stod under 1800-talet glest utspridda i en blomrik slåtteräng. Ängsväxterna har efter bokskogens uppväxt ersatts av skogsarter, men du hittar fortfarande ängsblommor som blåsuga, liten blåklocka, kärringtand, gökblomster, mandelblom, ängsvädd och ängsbräsma i de kvarvarande betesmarkerna. Skogen i den östra delen är näringsrik och har en rik vårblomning med arter som desmeknopp, hålnunneört, myskmadra, tandrot och mattor av gul- och vitsippor.

Ströva fritt i skog och mark

Det finns inga anläggningar i området sedan tidigare, men det finns en skogsbilväg som går att promenera och cykla på. Det går även bra att ströva fritt i skog och mark, men det finns fuktiga och svårframkomliga delar. Tänk på att det inte är tillåtet att elda annat än med friluftskök. Parkering saknas.

Vägbeskrivning, karta, reservatsföreskrifter och mer information om områdets natur- och besöksvärden finns på webbsidan för Torups ängar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss