Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny jämställdhetsstrategi ska förhindra att män och kvinnor drabbas olika i tid av kris och krig

AI illustration jämställdhetsstrategi 2024

Genom att integrera jämställdhet och mänskliga rättigheter i planeringen av civil beredskap stärker vi vår förmåga att förutse och hantera hur större kriser och krig kan drabba män, kvinnor, pojkar och flickor på olika sätt. Det här är ett av tre prioriterade områden i länets nya jämställdhetsstrategi.

Sedan en tid tillbaka pågår en upprustning av den civila beredskapen i Sverige. Det är Länsstyrelsen och Försvarsmakten som samordnar arbetet och ytterst handlar det om att se till att viktiga samhällsfunktioner fungerar, även under höjd beredskap och krig.

Tidigare erfarenheter av större kriser och samhällsstörningar visar att det är lätt att förlora fokus på jämställdhet och mänskliga rättigheter.

– Det blev väldigt tydligt vid totalförsvarsövning 2020, att vi hade svårt att fånga upp och hantera frågor som rörde mänskliga rättigheter och jämställdhet på ett tillräckligt bra sätt. Vi hade varken rätt arbetssätt, planer, utbildning eller förståelse för frågorna i vår stab som övades, säger Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Kronoberg.

Inkluderande krisplanering – jämställdhet och hälsorisker

Den ojämställdhet som finns i samhället i stort har även synts historiskt i arbetet med kris- och krigsplanering. Frågor som rör mänskliga fri- och rättigheter, så som jämställdhet och att människor påverkas olika av händelser, har därför inte alltid inkluderats i planering eller genomförande. Ett konkret exempel skulle kunna handla om att konsekvenserna kan bli olika beroende på både kön och ålder vid evakuering av en stadsdel, baserat på vilka perspektiv som tagits med vid planeringen. Utan ett jämställdhetsperspektiv kan evakueringsbussar placeras vid industriområden, vilket kan missgynna kvinnor. Med ett jämställdhetsperspektiv kan man i stället prioritera platser där både kvinnor, män och barn finns.

Även kvinnors och mäns hälsa kan påverkas olika under kriser på grund av biologiska och socioekonomiska faktorer. Till exempel kan kvinnor ha mindre tillgång till sjukvård eller löpa högre risker relaterade till graviditet och förlossning. Likaså ökar risken för våld i hemmet och våld i nära relation vid kris och krig. I dessa situationer är kvinnor och barn särskilt utsatta och en kris/krig kan göra det svårare att söka hjälp eller skydd utanför hemmet.

När många aktörer nu stärker sin beredskapsorganisation öppnas nya möjligheter för att aktivt arbeta in nya arbetssätt och rutiner, som förbättrar förmågan att identifiera och analysera hur händelser påverkar olika grupper i samhället.

– Om vi inte tänker på hur olika grupper av människor, vuxna och barn, kvinnor och män, unga och gamla, med olika bakgrund och förmågor, påverkas när vi planerar för kriser och krig kommer det vara svårt att hantera situationen när det väl är kritiskt, förklarar Max Hector.

Ny jämställdhetsstrategi visar riktning

Att integrera jämställdhet inom civil beredskap är ett av tre prioriterade områden i länets nya jämställdhetsstrategi. De andra två områdena handlar om arbete, utveckling och företagande på lika villkor samt könsrelaterat våld och rätt till kroppslig integritet.

– Fokusområdena speglar utmaningarna för jämställdhet i länet, men även samhällsutmaningar i stort. Områdena har arbetats fram och valts ut i dialog med olika referensgrupper, inklusive chefer från kommuner och regionen, samt tjänstepersoner och civilsamhället, säger Jaqueline Eejkestorm, strateg inom social hållbarhet som ansvarat för framtagandet av den nya strategin.

Den länsövergripande jämställdhetsstrategin ska vara ett stöd och visa riktning för det jämställdhetsarbete som sker i länet, bland såväl kommuner, regionen, myndigheter, civilsamhället eller näringsliv.

– Ytterst handlar jämställdhet om att motverka diskriminering och att främja mänskliga rättigheter oavsett könstillhörighet eller könsidentitet. Det finns fortfarande många inbyggda strukturer i samhället och för att kunna förändra dem behöver vi synliggöra omotiverade skillnader, säger Jaqueline.

I den nya strategin listas ett antal konkreta verktyg som kan användas i arbete med budget eller rekrytering, för att synliggöra omotiverade könsskillnader. Det finns också övergripande verktyg som kan hjälpa en att identifiera hur människor påverkas olika inom exempelvis beredskapsarbetet.

Jaqueline Eejkestorm

Jaqueline Eejkestorm arbetar som strateg inom social hållbarhet på Länsstyrelsen Kronoberg och har ansvarat för arbetet med att ta fram den nya strategin.

Kort om länets jämställdhetsstrategi

Strategin Ett jämställt Kronoberg är ett verktyg för hur vi tillsammans ska uppnå ett jämställt och hållbart Kronoberg, fritt från diskriminering och våld.

Tre regionala fokusområden för jämställdhet har tagits fram:

  • Arbete, utveckling och företagande på lika villkor
  • Jämställd och jämlik civil beredskap
  • Könsrelaterat våld och rätt till kroppslig integritet.

Fokusområdena speglar utmaningarna för jämställdhet i länet, men även samhällsutmaningar där det är extra viktigt att tänka på vilka förutsättningar som krävs för att människor, oavsett av kön, ska kunna leva ett gott liv.

Läs mer:

Ett jämställt Kronoberg – Länsövergripande strategi för integrering av jämställdhet 2024–2027 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss