Växtnäringsläckage från jordbruksmark i Kalmar län

Sedan 1995 har Klevabäcken och Ljungbylundsbäcken i Kalmar län ingått i projektet Jordbrukets RecipientKontroll (JRK). Ett av målen med JRK är att kartlägga arealsförluster av växtnäring från jordbruksmark. Vattenprover har tagits regelbundet i de båda vattendragen och uttransporter av fosfor och kväve beräknats. För att ge en bild av markanvändningen inom avrinningsområdena utfördes intervjuer med lantbrukare under sommaren 1998. Arealsförlustema av kväve är höga från de båda avrinningsområ-dena. Arealsförlustema av fosfor är extremt höga från Klevabäckens avrinningsområde och måttligt höga från Ljungbylundsbäckens avrinningsområde. I Klevabäckens avrinningsområde är givoma av natur- och handelsgödsel ganska väl anpassade till grödornas behov.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_12&context=36