Häckfåglar i Vickleby ädellövskogsreservat 1990

Under våren-försommaren 1990 revirkarterades Vickleby ädellövskogsreservat {49 ha) på Öland. Totalt 41 revirhävdande arter omfattande 531 revir påträffades. Artförekomsten får klassas som hög, medan revirtätheten var måttligt hög. Bofink, rödhake, grönsångare och blåmes var vanligast och förekom i höga tätheter, medan skogsduva, lövsångare och härmsångare noterades i låga tätheter. Indikatorarter på en värdefull ädellövskogsmiljö var bland annat duvhök, mindre hackspett, stjärtmes och stenknäck. Högst fågelvärde noterades för gammal ekskog, almaskskog och alkärr. Efter de inledande åtgärderna, med avverkningen av den planterade tallskogen och den framtida avvecklingen av den planterade björkskogen, bör ädellövskogsreservatet i stort sett lämnas till fri utveckling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992_09&context=36