Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Begränsad bevattning från vattendrag i Halland

En åker bevattnas av en stor vattenpump som sprutar ut vatten i luften. 

Foto: Johnér bildbyrå

Det är mycket låg vattennivå i de mindre vattendragen i Halland på grund av den torra väderleken. Länsstyrelsen rekommenderar därför att man inte tar något vatten ur dessa vattendrag för att vattna sina grödor. Länsstyrelsen uppmanar även till sparsamt uttag av vatten ur mindre sjöar.

Vid låga flöden i mindre åar och bäckar kan uttag av vatten leda till att bland annat fisk påverkas negativt. Det är den person som är ansvarig för vattenuttaget som har det fulla ansvaret för att det inte uppstår skador. Om jordsbruksbevattningen riskerar att leda till skador krävs det tillstånd eller anmälan till Länsstyrelsen.

Begränsningen gäller till och med den 31 augusti 2023, om inte Länsstyrelsen meddelar något annat.

Anmälan eller tillstånd

För att få göra ett uttag av vatten behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen (MMD). För vissa ytvattenuttag av mindre omfattning räcker det istället med en anmälan till Länsstyrelsen. Det finns också undantag när det inte krävs vare sig anmälan eller tillstånd. Anledningen till att vattenuttag är kontrollerat på det här sättet är att det finns risker med vattenuttag.

Information om vattenuttag

Information om vattenverksamhet

Undantag från begränsningarna

Uttagsbegränsningarna gäller samtliga vattendrag i Halland, med följande undantag:

 1. Kungsbackaåns huvudfåra
 2. Rolfsåns huvudfåra
 3. Löftaån nedströms E6
 4. Viskans huvudfåra och Skuttran nedströms bron vid Holmåkra
 5. Ätrans huvudfåra och Vinån
 6. Suseån nedströms E6-bron
 7. Nissans huvudfåra
 8. Fylleån nedströms bron i Snöstorp
 9. Trönningeån nedströms Trönninge
 10. Genevadsåns huvudfåra nedströms Genevad
 11. Lagans huvudfåra
 12. Stensån nedströms bron i Åstarp
 13. Uttag ur vattenmagasin som inte har direkt tillflöde från vattendrag
 14. Bevattningsföretag med tillstånd. Dessa företag följer de villkor som fastställts i respektive vattendom.
 15. För Smedjeån, Menlösabäcken, Tvååkersån och Törlan gäller särskilda beredskapsplaner.

Länsstyrelsen uppmanar även till sparsamt uttag av vatten ur mindre sjöar.

Bakgrund till beslutet

Vattenföringen i de mindre vattendragen i Halland har under den rådande torrperioden snabbt nått de mycket låga nivåer som kan vara skadligt för laxfiskar och övriga känsliga arter.
Enligt den beredskapsplan för bevattning som Länsstyrelsen utarbetat tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund bör inga vattenuttag ske när vattenföringen är mindre än 25 liter per sekund och meter åbredd.

Länsstyrelsen har kontrollerat vattenföringen i flertalet mindre vattendrag i Halland och kan konstatera att denna ligger vid eller strax under det ovan angivna värdet i flera fall i södra delarna av länet.

Väderleksprognosen för den närmaste tiden visar ingen nederbörd i Halland. Kortare regnperioder ger endast en tillfällig ökning av flödena som i tiden sammanfaller med perioder då bevattning är överflödig. Basflödet i vattendragen är mycket lågt, och det måste komma mycket stora mängder nederbörd eller längre regnperioder för att ge en varaktig ökning av flödena eftersom huvuddelen av nederbörden under sommaren tas om hand av växtligheten.

Kontakt

Joel Herzwall

Miljöhandläggare

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss