Nabben

Nabben består av hedartad bokskog. Här finns en rad rödlistade arter. Förutom bokskog finns också små partier med lövsumpskog längs en mindre bäck. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar, ett samlingsnamn för ett tiotal reservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder.

Det finns tolv stycken strövstigar jämt fördelade över hela Åkulla bokskogar. Stigarna är förbundna med varandra och en av dessa, Bockstensstigen, går genom Nabben. Stigarna är uppmärkta med ekstolpar med röd plakett med texten "Åkulla bokskogar", ett boklöv samt ett vitt band. Sammanlänkningarna mellan strövstigarna har samma märkning fast ett gult band. Norr om reservatet passerar även Hallandsleden förbi.

Bockstensmannen hittades här

150 meter nordost om reservatet ligger en mosse där man gjorde ett häpnadsväckande fynd i samband med torvbrytning 1936. I mossen hittade man ett mycket välbevarat lik av en man som hade legat här sedan 1300-talet. Torvens humussyror hade bevarat kropp, kläder och till och med hjärnan och håret. Kroppen var genomborrad av tre träpålar, varför man anser att det rör sig om ett mord. Den så kallade Bockstensmannen finns idag utställd på länsmuseet i Varberg. Om du följer Bockstensstigen passerar du platsen där Bockstensmannen hittades.

Gammal skog

Nabben består till mer än två tredjedelar av hedartad, det vill säga näringsfattig, bokskog. Huvuddelen av skogen är över 100 år gammal och hyser flera rödlistade arter. I många delar finns grova, gamla, senvuxna och hålrötade träd. Även döda träd, i form av lågor, torrakor och högstubbar har lämnats kvar vilket är en förutsättning för att området ska kunna hysa en rik mångfald av svampar, lavar, mossor, insekter och fåglar.

Lavar och mossor

Arter som hittats i området är bland annat liten ädellav, violettgrå porlav, ädelkronlav, bokvårtlav och fällmossa. Det är alla arter som kräver skogar med en lång obruten historia för att etablera sig. Man brukar säga att skogen har en lång skoglig kontinuitet om den har varit beskogad under flera sekler och inte utsatts för avbrott i form av exempelvis kalavverkning. Förutom bokskog finns också små partier med lövsumpskog längs en mindre bäck.

Tusenårig historia av bokskog

Bok har funnits i området i ett par tusen år, och varit beståndsbildande på större ytor i över 1 000 år. Att bok funnits så länge på en plats är ovanligt. När den vandrade in för cirka 4 000 år sedan (järnåldern) blev den snabbt ett dominerande trädslag. Men under 1700- och 1800-talen medförde befolkningsökningen att man behövde mer åker- och betesmark. Samtidigt behövdes virke för bränsle, byggnation och tunnstavstillverkning. På många håll avverkades boken i stor omfattning, men inom detta område bevarades mycket av bokskogen. Det beror troligen på att delar av området tillhörde olika dåtida gods och utnyttjades som jaktmark.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar, plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och insamla ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande växt- och djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt och inte heller vid skötsel av skogsbestånd med särskilda avtal med markägaren till i avtalet angivet år,
 • elda,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med drivande / stötande hund eller för eftersök.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 76 hektar

Skyddat sedan: 1977 / 2009

Ägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000