Åkraberg

Åkraberg är en liten ekbevuxen hagmark som ligger på en bergshöjd. Här står mellan 200–400 år gamla grova ekar. Träden har en mängd arter knutna till sig. Om våren breder en imponerande matta av vitsippor ut sig under träden.

Bergshöjden har sin högsta nivå 45 meter över havet i reservatets centrala del. Berggrunden består av gnejs och är delvis formad i terrasser och tvära branter. Berget sluttar brantast i områdets sydvästra och västra del.

Betad hagmark med ek

Åkraberg består till större delen av betad hagmark. I betesmarken står 200–400 år gamla och grova ekar. Här är jordlagren mäktigare och ekarna har ett högväxt och rakstammigt utseende med stor krona. Detta område har betats under lång tid. I branterna är ekarna mer knotiga och relativt lågvuxna.

Hotade växter och djur

Åkrabergs gamla ekar är hem för en hotad skara växter och djur. På trädens grova bark växer lavar som almlav och gammelekslav. Här finns också vedsvamparna blekticka och oxtungssvamp. Den nästan klotrunda skalbaggen bred tickgnagare är en sällsynthet i området och har liksom flera av ovan nämnda arter gamla ekar som sin främsta livsmiljö. Hasselmus, nordisk fladdermus och dvärgfladdermus är andra intressanta arter i området.

Även andra lövträd

I söder kläs sluttningen av en lummig lövskog med ask, lönn, alm och andra lövträd. Gammal bok växer i de västra delarna.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • göra åverkan på växtligheten – häri även inbegripet blomplockning,
 • tälta,
 • uppgöra eld,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • uppträda störande för djurlivet,
 • vålla skada på hägnader samt att
 • lämna grindar öppna.
 • ha hund okopplad.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ekhagmark

Kommun: Varberg

Areal: 5 hektar

Skyddat sedan: 1966

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000