Näktergalslunden

Näktergalslunden ligger som en ö mitt ute i jordbrukslandskapet. Reservatet är en mycket rik fågellokal med främst små fåglar. Flera märgelgravar (dammar) ligger inom området, omgivna av ett artrikt och bitvis tätt skikt av buskar.

Genom snåriga buskage träder man in i Näktergalslundens djungellika miljö. Täta trädkronor av främst klibbal ger lunden ett dunkelt inre. I ett bitvis ogenomträngligt skikt av buskar växer röda vinbär, berberis, fläder, viden, brakved, hägg, hagtorn och slån.

Rikt fågelliv

I den täta vegetationen kan det vara svårt att få se någon av lundens invånare men de hörs desto mer. Under vår och försommar ljuder det av fågelsång från många olika småfåglar som svarthätta, lövsångare, kärrsångare och sävsångare. Från mitten av maj kan man höra platsens namngivare, näktergalen. Denna mytomspunna fågel har en mycket oansenlig dräkt men sången, som är mycket högljudd och variationsrik, skiljer den från alla övriga fågelarter i Sverige.

Historiska spår

Inom området ligger ett stort antal dammar av olika storlek och djup. Dessa så kallade märgelgravar grävdes under 1800-talet då man tog vara på den kalkhaltiga leran och jorden. Den rika märgelleran användes för att bättra på mager jordbruksmark samt till tegelframställning.

Övernattningsmöjligheter i närheten

Näktergalslunden ligger mitt emellan Steninge och Ugglarp. I dessa samhällen finns övernattningsmöjligheter, camping och vandrarhem. I dessa samhällen finns det också kaféer och restauranger.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning råder inom reservatet förbud mot:

  • utdikning, avverkning och röjning,
  • avstjälpning
  • samt alla övriga ingrepp, som kan förändra naturen inom området och menligt påverka fåglarnas trivsel.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Alsumpskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 5 hektar varav 2,5 hektar på land

Skyddat sedan: 1960

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Näktergalslunden ligger i Falkenbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Lassagårdsberg Ugglarp” ligger cirka 500 meter norr om reservatet.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger längs Kustvägen mellan Stensjö och Ugglarp i höjd med Ugglarps kvarn. Parkering saknas men det är möjligt att stanna till längs vägen. Du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad. Området är tätbevuxet och saknar stigar vilket gör det svårframkomligt.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss